Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przedstawiło uwagi do ustawy  o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm RP 20 listopada 2020 r. (druk senacki nr 269).

Sekretarz stanu dostanie podwyżkę, a reszta nie?

Jedna z nich jest związana z włączeniem do korpusu służby cywilnej stanowiska podsekretarza stanu funkcjonującego w ramach administracji rządowej. SAKSAP zauważa, że przyjęcie przepisu art. 40 – zmian w ustawie o służbie cywilnej - spowoduje wzrost wynagrodzeń podsekretarzy stanu. Stowarzyszenie dostrzega problem niskich płac osób zajmujących stanowiska podsekretarzy stanu i uważa, że są nieadekwatne do zakresu ich obowiązków i odpowiedzialności. Jednak podwyżki dla tej grupy stanowisk możliwe są w obecnym stanie prawnym na podstawie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - nie ma więc potrzeby podnoszenia wynagrodzeń podsekretarzy stanu „poprzez budzące szereg wątpliwości włączenie tych stanowisk do korpusu służby cywilnej”.

 


Według organizacji warto mieć też na uwadze aktualną sytuację społeczną i gospodarczą kraju w epidemii. Jak wskazano w stanowisku, rząd, szukając oszczędności w administracji rządowej zamroził płace i zlikwidował fundusz nagród w służbie cywilnej i planuje zwolnienia pracowników zatrudnionych w urzędach.

Czytaj też: Rząd tworzy konkurencyjny do służby cywilnej korpus urzędniczy?>>
 

SAKSAP przywołuje, że w uzasadnieniu do ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która przyznała Radzie Ministrów kompetencję do zmniejszenia zatrudnienia w administracji rządowej, stwierdzono, że zasada sprawiedliwości społecznej wymaga, aby całe społeczeństwo uczestniczyło w kosztach społecznych sytuacji kryzysowej. Przepisy nie mogą więc ustanawiać czy sankcjonować uprzywilejowania poszczególnych grup zawodowych, zwłaszcza w sektorze publicznym. Zastosowanie zasady sprawiedliwości społecznej powinno więc w równej mierze dotyczyć szeregowych urzędników jak i wiceministrów w randze podsekretarza stanu.

Stowarzyszenie podkreśla, że przez formułowanie swoich uwag realizuje cel statutowy, którym jest „krzewienie wśród społeczeństwa idei apolitycznej i fachowej służby publicznej oraz dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania tej służby”. Więcej uwag na stronie SAKSAP tutaj>>