Za nowelizacją ustawy, która  jest konsekwencją reorganizacji Rady Ministrów i zmniejszenia liczby resortów, wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 234 posłów, przeciw było 217, dwóch się wstrzymało. Wcześniej nie został przyjęty wniosek KO o odrzucenie projektu nowelizacji, odrzucono także wnioski mniejszości. Nowela trafi teraz do Senatu.

Leśnictwo do resortu rolnictwa

Nowa ustawa przewiduje między innymi wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

Nowy dział geologia ma objąć kwestie wpływające na racjonalne gospodarowanie surowcami kopalnymi i zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego państwa. Wyodrębnienie działu leśnictwo i łowiectwo nastąpi z działu administracji rządowej środowisko. Ten dział ma być teraz podporzadkowany ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. 

 


Centrum rządu od strategii i kierunków rozwoju

Nowy dział - centrum administracyjne rządu - ma być właściwe dla określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji. Centrum ma się także zajmować koordynacją działań związanych ze współdziałaniem rządu i premiera z prezydentem, Sejmem, Senatem i innymi organami państwowymi.

Nowelizacja zakłada utworzenie Narodowego Centrum Sportu, które przejmie część obowiązków dotychczasowego Ministerstwa Sportu. Właśnie NCS dotyczył szereg poprawek klubu PiS, zgłoszonych w czwartek w ramach drugiego czytania i przyjętych w nocnym głosowaniu.

Prezes Narodowego Centrum Sportu będzie centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach kultury fizycznej, a minister właściwy do spraw kultury fizycznej będzie sprawował nadzór nad działalnością prezesa NCS. Ponadto prezesa Narodowego Centrum Sportu ma powoływać premier, "na wniosek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru". Prezes NCS będzie też wykonywał funkcję organu założycielskiego i sprawował nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Sportu, będzie również powoływał i odwoływał dyrektora Agencji Antydopingowej "za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, po zasięgnięciu opinii Rady Agencji".

Dostosowanie do zrekonstruowanego rządu

W wyniku rekonstrukcji rządu przeprowadzonej na początku października liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a ich kompetencje przekazano innym - wcześniej istniejącym lub nowo powołanym - ministerstwom. W rządzie są obecnie cztery stanowiska wicepremierów. Nowe kompetencje – np. w sprawach cyfryzacji - uzyskała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, do której przeniesiono niektórych byłych ministrów i innych pracowników likwidowanych resortów. W nowej strukturze rządu nie ma też już m.in. osobnego resortu sportu, dział "kultura fizyczna" podlega ministrowi kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Czytaj: Rząd po rekonstrukcji - nowi ministrowie powołani>>