Przepisy rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 naruszają Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej – uważa Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

 

Uprawnienie rządu do zwolnień i obniżki pensji

W liście do Elżbiety Witek, marszałek Sejmu RP i Łukasza Schreibera, ministra członka Rady Ministrów organizacja podkreśla, że zgodnie z projektem rząd może postanowić o redukcji zatrudnienia lub  zmniejszeniu wynagrodzenia pracowników służby cywilnej.

Zdaniem Stowarzyszenia rozwiązania te „nie dają się pogodzić z konstytucyjnymi wymogami dotyczącymi trwałości stosunku pracy urzędników mianowanych”. Dodatkowo, organizacja wskazuje, że Trybunał Konstytucyjny uznał w jednym z wyroków, że „status urzędników służby cywilnej wymaga szczególnej ochrony przejawiającej się m.in. potrzebą stworzenia im warunków do zawodowego wykonywania zadań”, a do tego konieczna jest stabilizacja ich stosunku pracy (sygn. akt Kp 1/11).

Zdaniem stowarzyszenia w obliczu prawdopodobnego kryzysu gospodarczego, którego skutkiem  będzie m.in. wzrost bezrobocia, państwo jako pracodawca powinno skoncentrować się na ochronie miejsc pracy wszystkich członków korpusu służby cywilnej, zarówno pracowników jak i urzędników mianowanych oraz zapewnieniu im „godnych warunków pełnienia służby publicznej”. 

W projekcie przewidziano, że w przypadku gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodowują stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa, np. wyższy od zakładanego w ustawie budżetowej wzrost deficytu budżetu państwa lub państwowego długu publicznego, Rada Ministrów może ograniczyć koszty wynagrodzeń w urzędach administracji państwowej. Może to zrobić na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaopiniowany przez Szefa Służby Cywilnej, w drodze rozporządzenia. Może też „nałożyć obowiązek zmniejszenia zatrudnienia” w tych podmiotach.

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą  absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, w tym urzędników służby cywilnej.

Pełna treść listu dostępna jest TUTAJ na stronie organizacji