Ustawa to odpowiedź na podwyżkę opłat za użytkowanie wieczyste, która miała miejsce pod koniec ubiegłego roku, już po wejściu w życie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.

Czytaj też: W 2019 roku znika użytkowanie wieczyste >

Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Zmianę wprowadziła ustawa z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Szacuje się, że w Polsce jest 2,5 miliona domów i mieszkań w Polsce, których dotyczy ta ustawa.

Sprawdź w LEX: Nowe zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności >

Jednolite stawki dla garażu lub miejsca postojowego

Ustawa z 31 stycznia 2019 r. dokonuje zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami i wprowadza stawkę procentową opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe – które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – na poziomie 1% ceny nieruchomości gruntowej (dotychczas zgodnie z 72 ust. 3 pkt 5 była ona ukształtowana na poziomie 3%). Nie będzie więc już zróżnicowania stawki w odniesieniu do nieruchomości mieszkalnej i garażu lub stanowiska postojowego, związanego z funkcją mieszkaniową.

 

 

Dodany przepis przejściowy przewiduje, że w przypadku, gdy nastąpiło przekształcenie użytkowania wieczystego we własność do ustalenia wysokości rocznej opłaty przekształceniowej za nieruchomości, na których położone są takie garaże lub stanowiska postojowe, przyjmuje się stawkę procentową w wysokości 1% ceny. Postępowania w sprawach aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz aktualizacji lub ustalenia stawek procentowych tych opłat, wszczęte i niezakończone przed dniem przekształcenia dotyczące wskazanych powyżej nieruchomości, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe, zostaną umorzone.

Sprawdź w LEX: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w praktyce >

W przypadku gdy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nowelizującej obowiązywała stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego niezgodna z dodanym art. 72 w ust. 3 pkt 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami (1% ceny), właściwy organ, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ustali tę stawkę zgodnie z nowym przepisem. Organ będzie miał również obowiązek powiadomienia na piśmie użytkowników wieczystych o wysokości nowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej od 2019 r.

 


Bat na samorządowe podwyżki opłat w ostatniej chwili

Nowelizacja ma też ukrócić działania samorządów, które pod koniec 2018 roku, tuż przed wejściem w życie nowych przepisów, zaczęły podwyższać opłaty za użytkowanie wieczyste. W tym celu wprowadzono zmiany w art. 9 ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, które zrównają stawki procentowe bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, w sytuacji gdy bonifikata udzielana za przekształcenie gruntu stanowiącego własność samorządu jest wyższa niż przysługująca za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa. Jeśli więc samorząd zdecyduje o bonifikacie za opłatę jednorazową wyższej niż 60 proc., to automatycznie do jej wysokości dostosuje się wojewoda, który zarządza gruntami Skarbu Państwa.

Czytaj też: Są wzory dokumentów dla urzędów i właścicieli gruntów w związku z ustawą uwłaszczeniową >

Bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa obejmują również opłaty i opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże. W przypadku gruntów stanowiących własność samorządu wprowadzono jedynie możliwość zastosowania bonifikat w odniesieniu do stanowisk postojowych i garaży.

Ustawa zostanie teraz przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności >

Czy brak uchwały rady gminy w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie, uniemożliwia przyznanie takiej bonifikaty? >

Jakie elementy powinno zawierać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności? >

Do jakiej klasyfikacji budżetowej należy zaliczyć dochody z tytułu opłaty przekształceniowej? >

Czy opłaty należne samorządom z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego podlegają opodatkowaniu VAT? >