To korekta do ustawy uchwalonej przez Sejm 20 lipca br., na podstawie właścicielami staną się "użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, a zatem nie tylko osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych i lokali w domach wielorodzinnych, ale również podmioty takie jak spółdzielnie mieszkaniowe, spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorcy".

Czytaj: Od nowego roku znika użytkowanie wieczyste>>

Celem uchwalonej przez Sejm  6 grudnia 2018 r oku nowelizacji jest, według jej autorów, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ustawy. Jak wynika z uzasadnienia, organy wydające zaświadczenia i ustalające opłatę z tytułu przekształcenia oraz sądy wieczystoksięgowe wyrażały wątpliwości w zakresie interpretacji niektórych regulacji ustawy. Doprecyzowano zatem przepisy ustawy tak, aby zapewnić jednolite ich stosowanie i sprawne ujawnianie prawa własności w księgach wieczystych. 
Zmiany w art. 1 pkt 1 ustawy mają służyć możliwie najszybszemu ujawnieniu praw w księgach wieczystych. Wprowadzono możliwość uzyskania zaświadczenia w krótszym terminie, niż wynika to z zasad ogólnych. Organ będzie zobowiązany do wydania zaświadczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli wydanie takiego zaświadczenia będzie potrzebne właścicielowi lokalu do dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot lokal lub właścicielowi budynku w celu ustanawiania odrębnej własności lokalu. 
 Zgodnie z przepisem dodanym w art. 1 pkt 2, wojewoda będzie organem wyższego stopnia w sprawach, w których beneficjent przekształcenia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa będzie kwestionował rozstrzygnięcia właściwego organu zawarte w decyzji ustalającej okres wnoszenia i wysokość opłaty za przekształcenie. Norma ta została skorelowana z przepisami obowiązującymi już od 2005 r. na gruncie przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na wniosek.
Z uwagi na to, że właścicielami gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi staną się nie tylko osoby fizyczne, ale również podmioty takie jak spółdzielnie mieszkaniowe czy przedsiębiorcy, ustawodawca wprowadza dla nich wybór systemu płatności za przekształcenie - albo 20 opłat rocznych, albo wnoszenie opłaty przez okres od 33 do 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, w zależności od wysokości stawki procentowej opłaty rocznej, albo przez okres, w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3% (art. 1 pkt 4). 

W art. 7 ustawy dodano ust. 6b, który umożliwia złożenie nowego oświadczenia w każdym czasie w okresie wnoszenia opłaty, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Tym samym nawet w kilka lat po przekształceniu przy zmianie sytuacji finansowej, przedsiębiorca będzie mógł wybrać inny sposób płatności niż ten, który został wybrany bezpośrednio po przekształceniu.
Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.