Rządowy projekt tzw. ustawy pomocowej, której przepisy mają łagodzić negatywne skutki rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa, przewiduje wiele zmian w zakresie samorządu i administracji. Dla dobra mieszkańców, ale także i urzędników, żeby uniknąć stłoczenia podczas załatwiania spraw w urzędach, wydłużono niektóre terminy.

Zgodnie z postulatami samorządowców, dokonano też zmian w procedurach finansowych JST, m.in. by złagodzić skutki wydatków związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi.

Poniższy katalog nie jest pełen, więcej informacji oraz rozwinięcia wymienionych zagadnień publikować będziemy w portalu Prawo.pl na bieżąco.

 

Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Andrzej Wróbel

Sprawdź  
POLECAMY

Opłata za użytkowanie wieczyste i przekształceniowa

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, do 31 marca każdego roku wnosi się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przewiduje z kolei termin do 31 marca na wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia.

Projekt przewiduje przedłużenie tych terminów do 30 czerwca 2020 r.

Wydłużenie terminów rejestracji pojazdów i zawiadomień o zbyciu

Projekt proponuje wydłużenie z 30 do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium UE albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w okresie do 31 grudnia 2020 r.

Obecnie właścicieli pojazdów obowiązuje termin 30 dni. W wyniku wydłużenia inaczej będzie rozkładać się w czasie realizacja postępowań w sprawach kar pieniężnych, o których mowa w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ma to zgodnie z uzasadnieniem projektu zmniejszyć liczbę interesantów w urzędach i możliwość  takiego zorganizowania pracy w urzędach organów rejestrujących pojazdy –w okresie prewencji przed COVID-19 –że  obsługa  tych  spraw  stanie  się  bezpieczniejsza,  z  większym  wykorzystaniem  możliwości składania wniosków o rejestrację pojazdów i zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu środkami komunikacji elektronicznej.

Czytaj też: Powiaty: W przypadku epidemii bez kar za niezarejestrowanie pojazdu w terminie

 

Wnioski o licencje taksówkowe

W związku z tym, że obecnie samorządom trudniej jest wydawać licencje, projekt przedłuża obowiązek uzyskania licencji pośrednictwa w przewozie osób na maksymalny okres do 30 września 2020 r.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi w BIP Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, na dzień 9 marca 2020 r. udzielono 29 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób. Aby zachować zasadę sprawiedliwości społecznej należy także w przypadku podmiotów które już uzyskały licencję wprowadzić okres przejściowy umożliwiający tym podmiotom zlecanie przewozów osobom, które nie posiadają licencji taksówkom. W ten sposób zostanie zachowana równość prowadzenia działalności gospodarczej, a także zostaną spełnione cele regulacji jaką jest ograniczenie transportu zbiorowego osób.

Czytaj też: Brak kar za opieszałość urzędów to furtka do niezałatwiania spraw

 

Wyłączenie wydatków na COVID z reguły zrównoważenia budżetu samorządu

Zmiany w zakresie wyłączenie wydatków na COVID z reguły zrównoważenia strony bieżącej budżetu samorządowego dotyczyć będą zmiany w zakresie art.  242 ustawy o finansach publicznych. Dotyczy on równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących.

Zmiana ma na celu  przejściowe złagodzenie ograniczeń dotyczących jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zrównoważenia budżetu. W 2020 r. wydatki bieżące będą mogły być wyższe od dochodów bieżących o wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z  przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane środkami własnymi.

Zwiększenie możliwości w zakresie długu

Zmiany dotyczą też przyspieszenia wyłączenia odsetek od długu z limitu spłaty zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększenia ich możliwości w zakresie długu.

Zmiana w zakresie art. 243 ustawy o finansach publicznych polega na zwiększeniu możliwości zaciągania oraz spłaty zobowiązań przez samorządy. Przy ustaleniu na lata 2020-2025 relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki będą podlegały pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu, co zwiększa ich możliwości zadłużania się.

Zmiany w gospodarce odpadami

Rozporządzenie określające (zgodnie z art. 35b ust. 4 ustawy o odpadach) listę instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych miało zostać po raz pierwszy wydane do 31 lipca 2020 r. Termin ten wydłużono do 31 grudnia, co wynika z konieczności pozyskania kompletnych danych dotyczących mocy przerobowych istniejących instalacji do  termicznego przekształcania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z ich przetworzenia. 

Ponadto w przypadku braku na obszarze województwa technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpadów  medycznych o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,  wojewoda może wydać,  w  drodze decyzji administracyjnej, polecenie dotyczące gospodarowania tymi odpadami podmiotom, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2., czyli m.in. samorządom.

W przypadku odpadów komunalnych polecenie wojewody może także dotyczyć

  1. :1) przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do innych instalacji niż instalacje komunalne zapewniające przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  2. 2) składowania  lub  termicznego  przekształcania  odpadów  komunalnych  bez (jakichkolwiek lub określonych) wstępnych procesów przetwarzania.

 

Wojewoda  może,  w drodze  zarządzenia,  zmienić  lub  wyłączyć wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone  w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Czytaj też: Samorządy chcą spalarni, ale nowe powstaną, gdy znajdą się na liście ministra klimatu