Związek Powiatów Polskich zapytał ministra infrastruktury o możliwość finansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkładu własnego do inwestycji realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Zdaniem organizacji są wątpliwości w związku z rozbieżnościami w interpretacji przepisów dotyczących FDS.

Z przepisów wynika, że wsparcie Funduszu Inwestycji Lokalnych może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek, z zastrzeżeniem, że wsparcie ma być przeznaczone na wydatki majątkowe i nie może być przeznaczone na refundację.

Nie ma więc przeszkód, by wkład własny do inwestycji finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych pochodził ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Taką też interpretację przedstawiło Ministerstwo Rozwoju w swoich wytycznych opublikowanych na stronie internetowej.

 

Małgorzata Izabela Ofiarska, Zbigniew Ofiarski

Sprawdź  
POLECAMY

Środki nie mogą pochodzić z budżetu państwa ani UE

Zdaniem ZPP wątpliwości pojawiają się na tle obecnie obowiązującego art. 17 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z którym środki własne jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań powiatowych, zadań gminnych oraz zadań mostowych nie mogą obejmować środków pochodzących z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej. A środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, czyli m.in. wpłat z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich.

Czytaj też: Fundusz Dróg Samorządowych stanie się Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg>>

Korporacja uważa, że należy rozstrzygnąć jednoznacznie, czy w świetle wyżej przytoczonych przepisów i interpretacji Ministerstwa Rozwoju, wkład własny do inwestycji realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych może być finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Podkreśla też, że mamy do czynienia z przepisami różnej rangi - z jednej strony – art. 17 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, z drugiej zaś przepisy uchwały Rady Ministrów nr 102.

Sprawa jest pilna, bo środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych obecnie już są wypłacane i samorządy planują gospodarowanie tymi środkami.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych został powołany do życia ustawą z dnia 15 lipca 2020 roku o Polskim Bonie Turystycznym, która znowelizowała ustawę z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.