O planach legislacyjnych resortu w tym zakresie poinformowała na ostatnim posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, polityki Regionalnej i Środowiska Eliza Chojnicka, zastępca dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

- Rozmawialiśmy z samorządami na temat tej zmiany i jesteśmy na nią jak najbardziej otwarci. Chcemy umożliwić gminom jak najlepsze ocenianie realnej sytuacji osób ubiegających się o najem z mieszkaniowego zasobu gminy - mówiła Eliza Chojnicka. Poinformowała jednocześnie, że zapis, że to rada gminy uchwałą decyduje o wydłużeniu okresu, za który ocenia dochody mieszkańca ubiegającego się o mieszkanie z zasobu komunalnego. Projekt jednak nadal oczekuje na wpis do wykazu prac rządu.

– Postulat strony samorządowej KWRiST, aby tą konkretną zmianę ustawy o ochronie praw lokatorów wyłączyć z przygotowywanego pakietu i dołączyć do innego projektu ustawy, który będzie procedowany szybciej, z pewnością wpłynie na tempo prac nad tą postulowaną przez samorządy zmianą – poinformowała dyrektor Chojnicka.

Zgodnie z art. 21b ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego stanowi, że „Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy składa deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego. (...)”.

Z kolei z art. 21c ust. 2 tej ustawy (przepis ten mówi o weryfikacji kryterium wysokości dochodu) wynika, że „Na pisemne żądanie gminy najemca jest obowiązany do złożenia w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania gminy deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji.”

 

W ocenie samorządów 3-miesięczny okres jest zbyt krótki, aby rzetelnie zbadać, czy zweryfikować dochód osoby ubiegającej się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Wniosek w sprawie wydłużenia tego okresu złożyła Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

- Samorządom bardzo zależy na pilnym wprowadzeniu zmian, które pozwolą na powrót do zasad, obowiązujących poprzednio - okres za jaki badany był dochód, ustalany był przez Rady Gmin w uchwałach określających zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Takie rozwiązanie jest bardziej elastyczne , uwzględnia specyfikę oraz możliwości gmin w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych konkretnych społeczności lokalnych – wyjaśniał na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury Michał Zgórzak, naczelnik Wydziału Polityki Mieszkaniowej w Biurze Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy.

Unia Metropolii Polskich zapowiedziała, że przygotuje – w imieniu Strony Samorządowej KWRiST – stosowny wniosek o przyśpieszenie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów.