Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustaw o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Za nowelą głosowało 256 posłów, 193 było przeciwko, wstrzymało się sześciu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Rząd, który przygotował projekt podkreślał, że projektowane przepisy to efekt tzw. uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z marca 2019 roku w sprawie niezgodności polskich przepisów z prawem europejskim dotyczącym udziału społeczeństwa w postępowaniach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 


- Projekt ma na celu zapewnienie możliwie pełnego dostępu zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości w procesie inwestycyjnym prowadzonym dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przez wprowadzenie do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko rozwiązań rozszerzających uprawnienia stron postępowania i organizacji ekologicznych względem decyzji środowiskowej oraz rozszerzających uprawnienia organizacji ekologicznych względem decyzji następczych, tj. decyzji inwestycyjnych względem których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej - napisano w rządowej informacji.

Środki tymczasowe, czyli możliwość zablokowania

Nowością w uchwalonej przez Sejm ustawie jest możliwość zastosowania środków tymczasowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej. W ustawie znalazła się też możliwość wnioskowania o zastosowanie środków tymczasowych wraz z możliwością złożenia skargi do sądu na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej.

Będzie również możliwe zastosowanie środków tymczasowych w postępowaniu inwestycyjnym. Ma być wprowadzona do prawa szczególna przesłanka, dająca wojewódzkim sądom administracyjnym podstawę do wstrzymania na wniosek skarżącego decyzji środowiskowej. - Wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej będzie skutkowało koniecznością zawieszenia postępowania w sprawie decyzji inwestycyjnej - podkreślono w informacji o projekcie.

Czytaj także: Prezydent podpisał ustawę o opiniowaniu inwestycji w ochronie zdrowia>>

Sąd administracyjny będzie musiał rozpatrzeć wniosek w sprawie wstrzymania decyzji środowiskowej w ciągu 30 dni. W przypadku wstrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sąd powinien rozpoznać skargę na tę decyzję w terminie 6 miesięcy od jej wpływu. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny powinien rozpoznać zażalenie na postanowienie WSA w przedmiocie wstrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie 2 miesięcy od dnia wpływu zażalenia w tej sprawie.

Ustawa przewiduje również możliwość wnoszenia o wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej będzie przysługiwać wszystkim podmiotom mającym aktualnie uprawnienie do złożenia skargi do sądu administracyjnego - stronom, uczestnikom na prawach stron, organizacjom społecznym i ekologicznym.