Czytaj: Zmiany w opiniowaniu inwestycji w ochronie zdrowia gotowe do podpisu prezydenta>>

Zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest eliminacja zjawiska nadpodaży usług medycznych, a także dostosowanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa oraz umożliwienie świadczeniodawcy perspektywicznego rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Nowelizacja w szczególności:

  1. przesądza, że podmioty wykonujące lub zamierzające wykonywać działalność leczniczą albo zamierzające utworzyć podmiot leczniczy, będą występowały z wnioskiem do wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia o wydanie opinii o celowości inwestycji (zwanej dalej „OCI”), w przypadku zamiaru realizacji inwestycji, której wartość kosztorysowa przekraczać będzie 2 mln zł na dzień złożenia wniosku;
  2. wprowadza przepis, zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia będzie organem wydającym OCI w przypadku, gdy podmiotem wnioskującym będzie podmiot leczniczy, który zamierza realizować inwestycję o wartości kosztorysowej przekraczającej 50 mln zł;
  3. przesądza, że złożenie wniosku o wydanie OCI będzie podlegać opłacie w wysokości
    4 tys. zł;
  4. wprowadza przepis, zgodnie z którym przy ministrze właściwym do spraw zdrowia ma działać Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia;
  5. umożliwia podmiotowi leczniczemu uzyskanie dotacji od ministra właściwego do spraw zdrowia, innego ministra, centralnego organu administracji rządowej oraz wojewody, a także od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej (tj. na remonty i inne inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego), jeżeli dla inwestycji, przy pomocy której ma być realizowane dane zadanie, została wydana pozytywna OCI, chyba że OCI nie jest wymagana na podstawie przepisów tej ustawy.

Ustawa nowelizuje 5 ustaw: ustawę z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawę z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawę z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1, 2, 3 i 11, art. 5 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 8, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.