Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

System rejestrów uporządkuje dane

Wprowadzenie SRP skutkować będzie rozwiązaniem problemu, jakim jest występowanie niezgodności tożsamych danych przetwarzanych w różnych rejestrach publicznych. PESEL będzie rejestrem zawierającym dane, które będą traktowane, jako dane o charakterze referencyjnym wobec takich samych danych gromadzonych w innych rejestrach publicznych.

Ustawa nakłada na niektóre podmioty publiczne obowiązek weryfikacji pierwotnie wprowadzonych danych pod względem zgodności z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL. Obowiązek będzie dotyczył rejestrów publicznych działających przy użyciu systemów teleinformatycznych i przetwarzających dane osób fizycznych posiadających numer PESEL.

Czytaj też: Rejestr Danych Kontaktowych umożliwi bezpośredni kontakt urzędnika z obywatelem
 

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych

Ustawa wprowadza podstawę prawną do funkcjonowania rejestru danych kontaktowych osób fizycznych („RDK”). To elektroniczny odpowiednik książek telefonicznych. RDK będzie prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, który ma zapewnić jego bezpieczne i sprawne funkcjonowanie przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Minister będzie jednocześnie administratorem danych przetwarzanych w RDK. Prowadzenie rejestru danych kontaktowych ma na celu ułatwienie organom i instytucjom kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz obywateli. Rejestr danych kontaktowych zostanie zaimplementowany jako rejestr centralny w systemie rejestrów państwowych.

W rejestrze tym będą gromadzone: numer PESEL, imię i nazwisko oraz, zależnie od woli obywatela, adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego. Dane kontaktowe będą przekazywane do rejestru dobrowolnie, a ich przetwarzanie będzie odbywało się wyłącznie na podstawie zgody zainteresowanych.

Akta stanu cywilnego pobierzemy sami

Ustawa zmienia Prawo o aktach stanu cywilnego - tworzy podstawę prawną dla udostępnienia usługi elektronicznej pozwalającej obywatelom na samodzielne pobranie odpisu aktu stanu cywilnego w postaci elektroniczne bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego. Z usługi tej będzie mogła skorzystać nie tylko osoba, której akt dotyczy, ale także jej małżonek, dzieci oraz rodzice. 

Ustawa wejdzie w życie, z wyjątkami, po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

Zofia Duniewska, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Małgorzata Stahl

Sprawdź  
POLECAMY