PKW wydała uchwałę, na mocy której odrzuciła sprawozdanie finansowej partii politycznej. Partia nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem i wniosła skargę. Postępowanie w sprawie należy zawiesić, gdyż Trybunał Konstytucyjny ma ocenić zgodność z Konstytucją przepisu, na podstawie którego wydano zaskarżoną uchwałę – orzekł Sąd Najwyższy.

Państwowa Komisja Wyborcza wydała uchwałę o odrzuceniu sprawozdania finansowego partii politycznej. PKW wskazała, że sprawozdanie naruszało przepis art. 35 ust. 2 ustawy z  27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. 2018.580). Zgodnie z tym przepisem wydatki partii politycznej na cel, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem Funduszu Wyborczego od dnia rozpoczęcia kampanii wyborczej. W tym celu środki pieniężne przekazywane są na odrębny rachunek bankowy odpowiedniego komitetu wyborczego. PKW wskazała, że partia finansowała kampanię wyborczą z pominięciem funduszu wyborczego, co uzasadniało odrzucenie jej sprawozdania finansowego. Podstawą rozstrzygnięcia był art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy o partiach politycznych. Na jego podstawie odrzucenie sprawozdania następuje w przypadku gromadzenia lub dokonywania wydatków na kampanie wyborcze z pominięciem Funduszu Wyborczego.

Zobacz też: Trwa spór o akta między Izbą Dyscyplinarną a Izbą Karną SN>>

Sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym

Partia zaskarżyła tę uchwałę, domagając się jej uchylenia. Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie zainicjowane skargą do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny sprawy o sygnaturze P 8/17. Sąd Najwyższy wskazał, że postępowanie sądowe powinno zostać zawieszone, skoro przed Trybunałem Konstytucyjnym prowadzona jest sprawa, w której badane - pod kątem zgodności z przepisami Konstytucji - mają być przepisy ustawy o partiach politycznych, na mocy których PKW wydała uchwałę. Chodzi w szczególności o przepis art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy o partiach politycznych. Skoro problem prawny w analizowanej sprawie jest taki sam, jak w postępowaniu prowadzonym przed Trybunałem Konstytucyjnym, to istnieje konieczność zawieszenia postępowania – podkreślił Sąd Najwyższy.

Zob. P. Wiśniewski, Zawieszenie postępowania (inne prejudycjalne postępowanie)>>

Podstawą orzeczenia Sądu Najwyższego był przepis art. 177§ 1 pkt 3(1) k.p.c. W świetle tego przepisu sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania  toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 19 lutego 2020 r., I NSW 363/19, LEX nr 2784703.