Rozporządzenie prezydenta z 6 lipca br. zastąpiło uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów z 8 listopada 2010 roku. Podobny regulamin ustalił prezydent dla Sądu Najwyższego, w które spowodowało liczne i gorące spory prawne.

W nowym Regulaminie znalazł się szczegółowy tryb wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu oraz członków Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Wybór prezesa NSA

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent RP na sześcioletnią kadencję spośród dwóch kandydatów, a nie jak w przypadku Sądu Najwyższego - pięciu, przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA - stanowi ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych. Kandydatów na prezesa wybiera Zgromadzenie Ogólne.

W celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu, zarządza on sporządzenie listy, na której umieszcza się nazwiska i imiona sędziów Sądu w kolejności alfabetycznej.

Wybór powinien być dokonany nie później niż trzy miesiące przed upływem kadencji urzędującego Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku opróżnienia stanowiska w trakcie kadencji, wyboru kandydatów dokonuje się w terminie jednego miesiąca. Obradom Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w części dotyczącej wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa przewodniczy najstarszy wiekiem sędzia uczestniczący w tym Zgromadzeniu. Analogiczny przepis dotyczący Sądu Najwyższego został uchylony i na jego miejsce wprowadzono zasadę, że to prezydent wyznacza prowadzącego obrady przewodniczącego spośród sędziów SN.

Komisja skrutacyjna przekazuje członkom Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego listę:

  • ogłasza nazwiska zgłoszonych kandydatów, wskazując liczbę uzyskanych przez nich zgłoszeń, przygotowuje karty do głosowania,
  • odnotowuje oddanie głosu,
  • ustala wynik głosowania i podaje go do wiadomości Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i sporządza protokół głosowania.

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Sądu następuje w sposób tajny, przez zakreślenie kółkiem liczby porządkowej przy nazwisku na liście. Zgłoszenie jest nieważne, jeżeli zgłaszający użył do zakreślenia innego znaku graficznego niż kółko, lub zgłosił więcej niż jednego kandydata.

Sędziowie obecni na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażają zgodę na kandydowanie ustnie, a nieobecni – niezwłocznie na piśmie.

Tryb zwołania Zgromadzenia Ogólnego

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zwołuje się w ciągu 30 dni od złożenia pisemnego wniosku przez Kolegium Naczelnego Sądu lub co najmniej dziesięciu członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA.

Do zawiadomienia o terminie i porządku posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Prezes Sądu załącza proponowany porządek posiedzenia oraz inne niezbędne materiały dotyczące posiedzenia.

Porządek posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego może być rozszerzony przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek członka Zgromadzenia Ogólnego złożony przed przyjęciem porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia może być rozszerzony o każdą sprawę należącą do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.

Regulamin określa także wewnętrzną organizację sądu oraz liczbę stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, których jest 127, w tym trzech wiceprezesów.