Obecnie gminy były zobowiązane do osiągnięcia za 2020 r. 50 proc. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych liczonego w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych. Uchwalona przez Sejm zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadza rozliczanie się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów.

Ma to pozwolić na oszczędność ok. 900 mln zł na karach dla gmin, które musiałyby je zapłacić za niedotrzymanie poziomów. Zgodnie z nowelą, metoda liczona do wszystkich wytworzonych odpadów zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 r. Sprawozdanie w tej sprawie będzie składane w 2022 roku.

Ustawa stanowi, że 55-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w odniesieniu do wszystkich wytworzonych odpadów gminy będą musiały osiągnąć dopiero w 2025 r. oraz odpowiednio 60 proc. i 65 proc. za rok 2030 oraz 2035.

Spalarnie i BDO

Nowe przepisy mają również uwolnić ograniczony obecnie potencjał spalarni odpadów. Zniesiony został limit 30 proc. udziału termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych.

Nowela przesuwa o rok uruchomienie tzw. modułu potwierdzeń w ramach bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - z 1 stycznia 2021 r. na 1 stycznia 2022 r. Moduł ten służyć będzie do elektronicznego rozliczania się m.in. z recyklingu i odzysku.

Przesunięcie uruchomienia modułu potwierdzeń ma związek z prowadzonymi obecnie w resorcie pracami nad tzw. ROP, czyli ustawą dotyczącą rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Zgodnie z nią producent ma współdzielić koszty selekcji, recyklingu i utylizacji odpadów, które powstały z jego produktów.
pap, kkż