Rozstrzygnięcie dotyczyło uchwały, w której rada gminy określiła m.in. zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy. Do sądu administracyjnego niektóre z jej zapisów zaskarżył prokurator żądając stwierdzenia ich nieważności. Wskazał, że gmina nie ma uprawnienia by wskazywać jakie warunki lokalowe musi spełnić przedsiębiorca, by sprzedawać alkohol. Ponadto, jeżeli wprowadza wymogi co do odległości punktów sprzedaży alkoholu od określonych miejsc (szkół i przedszkoli) powinna być w tym przedmiocie bardzo precyzyjna.

 

Ustawodawca decyduje w jakim lokalu można sprzedawać alkohol

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. przyznał mu rację. Przypomniał, że gmina ma ustawowe  prawo do uregulowania w drodze uchwały wskazanej w art. 12 ust. 1 i 2 u.w.t. takiej materii. W ramach tego upoważnienia nie może jednak określać wymogów dla pomieszczeń, w których prowadzi się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych ani też wskazywać jakie warunki architektoniczne miejsca te powinny spełniać. Określenie warunków sprzedaży napojów alkoholowych należy bowiem do materii ustawowej i wszelkie regulacje podjęte przez radę w tym zakresie wykraczają poza delegację ustawową. Choć nie można zatem odmówić racjonalności radnym, to zapisy uchwały określające, że sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych może następować w lokalach posiadających salę konsumpcyjną stanowią istotne naruszenie prawa.

Czytaj też: Opłata za sprzedaż alkoholu ma być proporcjonalna do okresu korzystania z zezwolenia>>
 

Zapisy uchwały dotyczące odległości muszą być precyzyjne

Zdaniem sądu, w uchwale musi być zawarty, łatwy do zweryfikowania, sposób mierzenia odległości, uwzględniający różne możliwe sytuacje. Nie może stanowić prawa miejscowego zapis nieprecyzyjny, zakazujący sprzedaży alkoholu w odległości mniejszej niż 50 m (licząc wzdłuż ciągów komunikacyjnych) od granicy obiektu lub terenu szczególnie wrażliwego (placu zabaw dla dzieci; przedszkola, szkoły). Zwrot "ciąg komunikacyjny" nie ma bowiem definicji legalnej. W orzecznictwie natomiast przyjmuje się, że pod tym pojęciem w sprawie dotyczącej sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych należy rozumieć dystans, jaki należy pokonać od wyjścia z punktu sprzedaży alkoholu do wejścia na teren obiektu chronionego lub granic nieruchomości, na której takie obiekty się znajdują bez napotykania przeszkód i narażania się na naruszenie prawa. Wprawdzie gmina zaznaczyła, że dystans ten, liczony powinien być od budynku (obiektu budowlanego lub ogródka gastronomicznego) do granicy obiektu lub terenu chronionego, to nie przesądziła w jaki sposób liczyć tę odległość w sytuacji, gdy do obiektu chronionego przynależy jakiś teren: czy liczyć ją do granicy samego obiektu czy też do granicy terenu, na którym obiekt chroniony jest usytuowany.

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 22.05.2019 r. II SA/Go 251/19