Przedsiębiorca posiada zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pierwszą ratę płatną do 31 stycznia uiścił w terminie. Pismem poinformował wójta, że rezygnuje ze sprzedaży napojów alkoholowych z dniem 31 maja.

W związku z powyższym, jaki okres (tzn. miesiące) wchodzą w I ratę? Czy przedsiębiorą będzie musiał coś dopłacać chociażby za miesiąc maj?

W opisanej sytuacji przedsiębiorca powinien wnieść opłatę w wysokości proporcjonalnej do okresu faktycznego korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) - dalej u.w.t., opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

 

Z kolei zgodnie z art. 111 ust. 8 u.w.t., w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

W literaturze przyjmuje się, że jeżeli zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, utraci w ciągu roku kalendarzowym ważność z jakiejkolwiek przyczyny (a więc także z uwagi na zaprzestanie sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorcę i tym samym zaprzestanie korzystania z tego zezwolenia) to opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy uiścić w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. "Zatem w sytuacji, gdy zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, utraci w danym roku kalendarzowym ważność z jakiejkolwiek przyczyny, powodującej - zgodnie z przepisami komentowanej ustawy - taki skutek, a podmiot gospodarczy - stosownie do ustawowego obowiązku - uiści opłatę za cały rok do dnia 31 stycznia danego roku, to gmina jest zobowiązana zwrócić mu opłatę za niewykorzystany okres zezwolenia." (por. Skrzydło-Niżnik Iwona, Zalas Grażyna, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, Zakamycze 2002).

Czytaj też: WSA: Alkoholu nie można sprzedawać w sąsiedztwie obiektów chronionych>>
 

W efekcie, skoro w opisanej sytuacji przedsiębiorca złożył oświadczenie o rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych, co skutkuje utratą ważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, to wówczas opłatę należy naliczyć za okres faktycznego korzystania z zezwolenia, a więc w tym wypadku za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.