Rada gminy wprowadziła odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Wojewoda postanowił wykorzystać swoje kompetencje nadzorcze i stwierdził nieważność części uchwały. Wskazał, że rada w sposób nieuprawniony postanowiła, że odstępstwo od zakazu ma obowiązywać podczas imprez kulturalnych, kulturalno-rozrywkowych oraz promujących gminę, w czasie których organizator zapewni sprzedaż i podanie napojów alkoholowych na podstawie jednorazowego zezwolenia. Ponadto odstępstwo miało obowiązywać w sytuacjach odpłatnego użyczenia obiektów osobom fizycznym i prawnym. Gmina postanowiła zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do sądu administracyjnego.

Zobacz w LEX: Wzór uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych >

Rada powinna mieć na uwadze politykę społeczną 

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, który uznał, że skarga nie była uzasadniona. Sąd przypomniał, że na podstawie art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (uwtpa), rada mogła ustalić zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2b wyżej wymienionej ustawy, dopuszczalne było wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie gminy. Podejmując uchwałę w tej sprawie, jednostka samorządu terytorialnego powinna rozważyć, czy nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego

Czytaj także: Pijemy nowocześnie, a ustawa alkoholowa z PRL-u >>

 


Okoliczności bez znaczenia dla odstępstwa 

W uchwale postanowiono, że odstępstwo od spożywania napojów alkoholowych obowiązuje podczas trwania imprez kulturalnych, kulturalno-rozrywkowych oraz promujących gminę, jak i w sytuacjach odpłatnego użyczenia obiektów osobom fizycznym i prawnym. Dlatego WSA uznał, że należy zgodzić się z wojewodą, który wskazał, że art. 14 ust. 2b uwtpa, nie uprawnia do określenia okoliczności, w których dopuszczalne będzie spożycie alkoholu w miejscu publicznym i uzależnienie takiej możliwości od faktu zorganizowania imprezy. Sąd podkreślił, że nie jest to bowiem doprecyzowanie miejsc odstępstwa od zakazu sprzedaży napojów alkoholowych. 

Przeczytaj komentarz praktyczny w LEX: Uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych >

Wyłączenie jest dla określonego miejsca a nie strefy

WSA pochylił się także nad przepisem uchwały, który stanowił, że obowiązkiem organizatora oraz podmiotu posiadającego jednorazowe zezwolenie jest wyznaczenie strefy w obrębie terenu, na którym zakaz spożywania napojów alkoholowych nie ma zastosowania. W tym miejscu sąd także przychylił się do argumentacji wojewody, że regulacja ta nie stanowi realizacji normy kompetencyjnej z art. 14 ust. 2b uwtpa. Przepis ten bowiem dopuszcza wyłącznie wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym i pod określonymi w tym przepisie warunkami.

W świetle powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę rady gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. 

Wyrok WSA w Olsztynie z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 859/18

Więcej na ten temat w LEX:

Uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych >

Ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych >

Postępowanie z nietrzeźwym pracownikiem >

Czy gmina może żądać podwójnych opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu traktując jako oddzielne punkty restaurację i kawiarnię, która mieści się w jednym i tym samym budynku hotelowym? >

Kto powinien wchodzić w skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych? >