Rezerwa budżetu państwa na realizację Programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” Programu zostanie rozdysponowana na realizację projektów przez samorządy i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach. Wnioski należy składać do właściwych urzędów wojewódzkich.  

Nabór projektów w etapie centralnym trwa do 8 lutego 2019 roku, do tego dnia urzędy wojewódzkie przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa.

Czytaj też: Policja chce zatrudnić 4,5 tys. nowych funkcjonariuszy

Cele szczegółowe programu

Zgodnie z założeniami pieniądze będą przeznaczone na zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych realizowanych w czterech celach szczegółowych. Cele to to bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o wysokości dostępnych środków w każdym celu dostępne są na stronie ministerstwa.

 


Ocena projektów

Wojewodowie w ramach procedury wyboru projektów do dofinansowania, po ocenie i rekomendacji zespołów wojewódzkich wskazywać będą ministerstwu najlepiej ocenione projekty lokalne. Będą one przekazywane do Międzyresortowego Zespołu działającego w MSWiA. Po ocenie projektów przez Grupę Roboczą, projekty rekomendowane będą do dofinansowania Międzyresortowemu Zespołowi ds. Programu.

Zlecenie zadania oraz jego realizacja następuje w formie porozumienia administracyjnego zawieranego pomiędzy wojewodą, a daną jednostką samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym lub o samorządzie województwa.

Dokumenty dostępne są TUTAJ.

Program Razem bezpieczniej jest przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym. W 2019 roku MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 6 milionów złotych. Program ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

Porównaj: Trochę mniej przestępstw w 2018 roku

Zobacz też:
Przesłanki stanowienia porządkowych aktów prawa miejscowego – przesłanka prawna (obiektywna)
Przesłanki stanowienia porządkowych aktów prawa miejscowego – przesłanki faktyczne (subiektywne i terytorialna)