Wykroczenia wymienione w ustawie Prawo ochrony środowiska to łamanie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych uchwałą sejmiku województwa w zakresie stosowania paliw i urządzeń, w których następuje spalanie. 

Po wejściu w życie 1 stycznia 2018 roku nowego Prawa wodnego strażnicy miejscy i gminni utracili prawo do nakładania mandatów. Rozporządzenie MSWiA aktualizuje przepisy. 

Zwiększenie dochodów gmin

W Polsce jest 490 oddziałów straży gminnych i miejskich, które podlegają samorządom. Grzywny pochodzące z mandatów nałożonych przez strażników stanowią dochód jednostek samorządowych. W projekcie podkreślono więc, że przyznanie strażnikom prawa do nakładania grzywny będzie miało wpływ na zwiększenie dochodów budżetów gmin.

W związku jednak z tym, że zakres przedmiotowy i terytorialny przepisu Prawa ochrony środowiska dotyczącego kar odsyła do uchwał sejmików województwa nie wiadomo, ile ten dochód w skali kraju wyniesie. 

W ocenie skutków regulacji projektu wskazano, że dochód gmin z tytułu przywrócenia strażnikom prawa do nakładania mandatów w zakresie przepisów karnych Prawa wodnego będzie nieznaczny. Dal porównania przytoczono, że w 2017 roku nałożono z tego tytułu 178 mandatów na kwotę 32,3 tys. zł. 
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza

Mniej spraw w sądach

Przyznanie strażnikom gminnym prawa do egzekwowania grzywny mandatem ma mieć wpływ na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i akwenów wodnych. 

Mniejsza liczba wniosków o ukaranie kierowanych do sądów to kolejna korzyść projektowanej regulacji. Czas reakcji prawno-karnej w postępowaniach mandatowych jest krótszy niż w sprawach przed sądem, skróci się więc czas trwania postępowań o takie wykroczenia. 

Walka o czyste powietrze

W związku z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce prawo ochrony środowiska upoważnia sejmiki województw do wydawania tzw. uchwał antysmogowych. Określają one dla terenu województwa lub jego części rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania oraz sposób kontroli tego obowiązku. 

Uchwały antysmogowe obowiązują obecnie na terenie 7 województw, m.in. małopolskiego, które przyjęło pierwszą taką uchwałę w Polsce i śląskiego – przyjęło jako drugi region oraz wielkopolskiego.

Naruszenie zawartych w nich ograniczeń jest traktowane jako popełnienie wykroczenia. W praktyce egzekucja odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia uchwał antysmogowych napotyka trudności.  Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  ma to zmienić.