Starosta Krotoszyński zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi pozwolenia na budowę budynku gospodarczego. Sprawa z inicjatywy sąsiada trafiła najpierw do Wojewody Wielkopolskiego, a następnie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jednakże organy te utrzymały w mocy pierwszoinstancyjną decyzję. Sąsiad jednak się nie poddał i złożył skargę do sądu administracyjnego. Rozpoznający ją WSA w Warszawie nie dopatrzył się naruszenia przepisów prawa. Stwierdził bowiem, że organy administracji publicznej prawidłowo ustaliły, że przedmiotem postępowania był budynek gospodarczy, a nie budynek mieszkalny, o czym świadczyć miał projekt budowlany opracowany przez uprawnionego projektanta. WSA zaznaczył, że organy trafnie uznały, że były związane wnioskiem. Natomiast miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego zezwalał na lokalizację budynków garażowych i gospodarczych przy granicy działek budowlanych. Sąsiad złożył skargę kasacyjną, w której zarzucił naruszenie zarówno prawa postępowania, jak i prawa materialnego. 

Warto przeczytać: NSA: Wniosek o zmianę miejscowego planu nie zawiesza postępowania legalizacyjnego

Podanie nazwy obiektu nie zwalnia z kontroli 

Sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który uznał, że skarga kasacyjna ma usprawiedliwione podstawy. Sąd uznał, że trafny był zarzut naruszenia art. 141 § 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ponieważ WSA nie odniósł się do szeregu zarzutów skargi, które dotyczyły przesłanki rażącego naruszenia prawa, o której mowa w art. 156 §1 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Chodziło między innymi o kwestię zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprawdź w LEX: Okoliczności determinujące uznawanie danego podmiotu za stronę postępowania administracyjnego >

NSA podkreślił, że jeśli dla ustalenia zgodności z planem znaczenie ma rodzaj projektowanego obiektu budowlanego, to w ramach badania, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (upb), organ administracji ma obowiązek ustalenia rzeczywistego rodzaju projektowanego obiektu. Sąd uznał, że od szczegółowej kontroli nie zwalnia ustalenie nazwy obiektu podanej w projekcie budowlanym i we wniosku o pozwolenie na budowę. Podkreślono, że w przypadku obiektu określonego przez inwestora jako budynek gospodarczy kategorii III, należy ustalić przede wszystkim rzeczywistą funkcję, jaką projektowany budynek będzie spełniał. 

Sprawdź w LEX: Kto decyduje o tym, czy na dane przedsięwzięcie budowlane wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy? >

 

Nie ustalono funkcji budynku 

NSA zwrócił uwagę, wbrew stwierdzeniu zawartemu w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, w postępowaniu administracyjnym nie ustalono funkcji budynku, a przy tym nie wynikała ona z projektu budowlanego. Dlatego też w skardze kasacyjnej trafnie wskazano, że WSA, mimo wyraźnego zarzutu, nie odniósł się do tego zagadnienia. Sąd pierwszej instancji skupił się jedynie na nazwie obiektu. NSA podkreślił, że usytuowanie budynku w granicy powoduje, że tym bardziej nie można było abstrahować od definicji budynku gospodarczego zamieszczonej w § 3 pkt 8 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Sprawdź w LEX: Czy zaprojektowanie budynku mieszkalnego i garażu zamiast budynku mieszkalnego i gospodarczego z garażem jest zgodne z decyzją o warunkach zabudowy? >

 

Alicja Plucińska-Filipowicz, Marek Wierzbowski

Sprawdź  

Należało sprawdzić projekt 

Sąd zaznaczył, że projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu musi podlegać weryfikacji. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 upbprzed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, organ powinien sprawdzić jego zgodność z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Należy do nich także § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. NSA podkreślił, że usytuowanie budynków gospodarczych w granicy jest uwarunkowane ustaleniem, czy obiekt rzeczywiście jest budynkiem gospodarczym. W świetle powyższego, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Wyrok NSA z 18 stycznia 2019 r., sygn. akt II OSK 606/18

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Nowe zasady sytuowania budynków na działce budowlanej >

Czy budynek gospodarczy z garażem powinien posiadać dwa pomieszczenia: pomieszczenie gospodarcze i garaż? >

Odległość budynku do lasu od 1 stycznia 2018 r. >

Czy na działce budowlanej składającej się z kilku działek ewidencyjnych muszą być spełnione warunki techniczne, dotyczące zachowania odległości projektowanego budynku od granic? >

W jakiej minimalnej odległości od budynku mieszkalnego można zlokalizować wiatę wolnostojącą o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m2? >