Dodano przepis, zgodnie z którym w ciągu siedmiu dni od dnia powołania dyrektora danej instytucji kultury jego program zostanie podany do publicznej wiadomości przez organizatora na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej lub instytucję kultury na swojej stronie internetowej.

Nowela określa minimalną treść wydawanego przez organizatora ogłoszenia o konkursie, w celu ujednolicenia praktyk w tym zakresie i lepszego uregulowania relacji między organizatorem konkursu a jego uczestnikami, mającymi zagwarantowany dostęp do podstawowych informacji na temat instytucji. Ma to umożliwić przygotowanie bardziej szczegółowych i adekwatnych ofert konkursowych.

 


Zmiany w zakresie komisji konkursowej

Określono zadania komisji konkursowej i zakres jej obsługi przez organizatora konkursu. Zmodyfikowano przepis zawierający upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Wprowadzono ograniczenie zakresu podmiotowego regulacji dotyczących sformalizowanych procedur wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury do tych, dla których konkurs jest obligatoryjny.

Zgodnie z ustawą z udziału w pracach komisji konkursowej wyłączone zostaną osoby, których udział mógłby spowodować naruszenie zasady bezstronności i konflikt interesów członków komisji.

Zmiana przewiduje, że jeżeli w ofercie zawierającej wszystkie informacje i dokumenty określone w ogłoszeniu komisja konkursowa stwierdzi uchybienia lub braki, np. dotyczące braku podpisu, braku oznaczenia stron dokumentów, wyznacza termin na usunięcie uchybień lub uzupełnienie braków.

Czytaj też: Posłowie nie będą interweniować w sprawie niedofinansowania lokalnych placówek kultury

Zmiany w konkursach

Nowela zakłada, że można będzie uznać konkurs za nierozstrzygnięty tylko wówczas, gdy komisja konkursowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub żaden z uczestników nie spełnia kryteriów oceny ustalonych przez komisję konkursową w stosunku do uczestników konkursu.

Nałożono na organizatora konkursu obowiązek przedstawienia kandydatowi wyłonionemu w konkursie warunków organizacyjno–finansowych instytucji kultury.     

W przepisach przejściowych ustawy wprowadzono regulację, która dotyczy przekształcenia dwóch instytutów badawczych – Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w instytucje kultury. Regulacja taka to wyjątek od zasad przewidzianych w regulacjach ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego przekształcenia Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w instytucje kultury, który wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zobacz też: Dotacje dla instytucji kultury

 

Michał Bitner, Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Sprawdź  
POLECAMY