Zarząd Związku Województw RP uważa pomysł dotyczący podziału administracyjnego za chybiony, nieracjonalny i szkodliwy, nie mający uzasadnienia ekonomicznego, merytorycznego ani społecznego. Przedsięwzięcie to jest też niewykonalne logistycznie.

Prawo określa niezależność samorządów

W wydanym stanowisku związek skupiający reprezentantów 16 polskich regionów podkreśla, że prawo jednoznacznie określa niezależność samorządów, które działają z upoważnienia ustawy i na własną odpowiedzialność, a ich samodzielność podlega ochronie sądowej. Podział administracyjny, skutkujący rozwiązaniem organu stanowiącego samorządu województwa mazowieckiego, byłby łamaniem przepisów obowiązującej Konstytucji PR.

Zobacz też: Struzik: Pomysł podziału województwa mazowieckiego szkodliwy z powodów politycznych

Reforma administracyjna kraju z 1998 roku miała na celu utworzenie silnych i samowystarczalnych województw, które są w stanie skutecznie realizować powierzone im zadania. Podział administracyjny województwa mazowieckiego i powołanie jednego z najbiedniejszych regionów w Polsce, jakim byłoby Mazowsze regionalne, przeczy idei reformy samorządowej.

Podział to powstanie dwóch skrajnie różnych województw

Według przedstawicieli korporacji zapowiadany podział doprowadziłby do powstania dwóch skrajnie różnych województw:  stołecznego – bogatego, generującego wysokie dochody, a zarazem zmuszonego do płacenia olbrzymiego „janosikowego”, i drugiego – mazowieckiego – jednego z najbiedniejszych w kraju, bez perspektyw rozwoju, generującego zaledwie 13% dotychczasowych dochodów województwa.

Bez stolicy i okalających ją powiatów, z lidera rozwoju stałoby się liderem biedy. Na jego terenie pozostałoby zaledwie 30% ze wszystkich firm funkcjonujących na terenie dzisiejszego województwa. W efekcie dochody uzyskane przez ów nowy twór administracyjny z podatku CIT spadłyby o ok. 87%, który generowany jest przez region stołeczny. Istnieje realne zagrożenie, że nowe województwo nie byłoby w stanie się utrzymać.

To metropolia warszawska wytwarza dochody, dzięki którym możliwe jest utrzymanie instytucji kultury, szpitali, dróg czy połączeń kolejowych w województwie mazowieckim. Na obszarze stolicy kraju i okalających ją powiatów (region stołeczny) znajduje się ponad 53% firm – krajowych i zagranicznych. Dodatkowo, Warszawa i okoliczne powiaty w wyniku podziału zostaną obciążone potężnym „janosikowym“, co w praktyce oznacza mniej środków na inwestycje.

Opóźnienie we wdrażaniu środków z nowej perspektywy budżetowej

Marszałkowie zauważają, że na obecnym etapie planowania budżetu UE na lata 2021-2027 podział administracyjny województwa mazowieckiego spowoduje znaczące , nie tylko na Mazowszu, ale na poziomie całego kraju.

Podkreślają też, że w zaleceniach w sprawie krajowego programu reform Polski na 2020 r. Rada Unii Europejskiej podkreśla kluczowe znaczenie stabilności systemu instytucjonalnego i systemu prawa oraz zaufania do jakości i przewidywalności polityki i instytucji regulacyjnych w Polsce dla zapewnienia wzrostu gospodarczego kraju.

Korporacja podkreśla też, że w sytuacji kryzysu gospodarczego w wyniku pandemii COVID-19, nieuzasadniony podział administracyjny województwa mazowieckiego, pociągający za sobą znaczne koszty finansowe i destabilizację ciągłości funkcjonowania struktur administracyjnych nie tylko na poziomie wojewódzkim, ale również powiatowym i gminnym, stanowi znaczące zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa obywateli.