W związku z wprowadzeniem od stycznia 2020 roku możliwości tworzenia w gminach wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych - centrów usług społecznych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 


W ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług  społecznych uregulowana została struktura organizacyjna centrum oraz szczegółowe regulacje dotyczące wymogów, jakie powinna  spełniać  kadra pracownicza. Określono też szczegółowe wymagania w zakresie wykształcenia i  posiadanego doświadczenia osób, które będą zatrudnione w centrum. Warunki wynagradzania pracowników samorządowych regulowane są jednak w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Czytaj też: Resort szuka gmin chętnych do przetestowania centrów usług społecznych>>

Nowe stanowiska w projekcie rozporządzenia

Projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dodaje centra usług społecznych w części dotyczącej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Obecnie jest to dział „Jednostki  organizacyjne  pomocy społecznej, centra  integracji  społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Projekt rozszerza katalog stanowisk określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli w części   „Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych”. Do grupy określającej stanowiska  pomocnicze i obsługi proponuje się dodanie stanowiska: organizator pomocy społecznej, organizator usług społecznych, koordynator indywidualnych planów usług społecznych oraz organizator społeczności lokalnej.

Proponowane wynagrodzenia

Organizator pomocy społecznej miałby zarabiać minimum 2200 zł wynagrodzenia  zasadniczego. W przypadku pozostałych stanowisk – organizatora usług społecznych, koordynatora indywidualnych  planów usług społecznych oraz organizatora społeczności lokalnej projekt proponuje minimalny  poziom wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2100 zł. Minimalne wymagania kwalifikacyjne ww. stanowisk zostaną określone według odrębnych przepisów.

Celem projektu jest umożliwienie zatrudnienia pracowników w centrach usług społecznych. Według ministerstwa rodziny centra usług społecznych mają stworzyć nową jakość pomocy społecznej. Jak podkreśla resort, centrum usług społecznych ma być miejscem, w którym mieszkańcy – wszyscy, i sprawni, i niepełnosprawni, starsi, rodziny wielodzietne – otrzymają kompleksowe wsparcie w razie potrzeby.

Czytaj też nasz wywiad z doradcą prezydenta, odpowiedzialnym za powstanie projektu ustawy Centra usług społecznych nie spowodują redukcji zadań, zasobów i etatów