Związek Powiatów Polskich działa na rzecz powiatów oraz miast na prawach powiatu. Aktywność ZPP w tym zakresie to reprezentowanie interesów powiatów i działalność doradczo-edukacyjna. Dotąd większość organizowanych przez ZPP szkoleń i wydawanych publikacji było dedykowanych różnym grupom urzędników samorządowych.

Ostatnia publikacja kierowana jest do radnych – bo dla dobrego działania powiatu potrzebne jest też sprawne działanie organu stanowiącego.

 


Organizacja pracy radnych

Publikacja napisana przez ekspertów Związku Powiatów Polskich podzielona została na osiem rozdziałów, a także na podrozdziały dotyczące najważniejszych aspektów funkcjonowania przewodniczącego rady.

Publikację otwiera rozdział o organizacji pracy rady. Zawarte w nim informacje dotyczą zwoływania zwykłej sesji, sposobów zawiadomienia, porządku obrad wraz z projektami uchwał, zwoływania sesji szczególnych, a także zadań przewodniczącego związanych z organizowaniem pracy rady.

Czytaj też: Związek Powiatów Polskich wydał zbiór felietonów o kluczowych problemach samorządów

Sesja rady

Szczegółowo została opisana kwestia czasu i planu sesji, instrukcji i zasad jej przeprowadzenia, odpowiednich dokumentów i aktów prawnych. Analizie zostało również poddane zadanie przewodniczącego oraz sytuacje kryzysowe, jakie mogą się pojawić.

Ekspert przedkłada sposób na sprawne obrady - odpowiada na pytania o to, co robić, a jakich zachowań unikać, czym w rzeczywistości jest udane zebranie, a także jakie warunki muszą zostać spełnione, by zebranie było skuteczne i efektywne.

Publikacja ZPP porusza również kwestię procedur uchwalania budżetu a także jawności działania rady powiatu w praktyce. Pojawia się temat dostępności do informacji publicznej czy ustawy o samorządzie powiatowym oraz kwestii ograniczenia zasady jawności, jawności głosowań oraz oświadczeń majątkowych.

Prawo pracy a przewodniczący rady

Przewodniczący rady dowiedzą się również jakie zależności funkcjonują między przewodniczącym rady a prawem pracy. Jest też rozdział dotyczący komunikacji przewodniczącego z mediami, czyli szeroko rozumianego reprezentowania rady na zewnątrz. Inny temat to wizerunek publiczny, jakich narzędzi powinno używać się do jego budowania, przybliżone zostaną też kluczowe zasady kontaktu z mediami.

Publikacja „Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady” udostępniana jest członkom ZPP. Zainteresowani mogą zwracać się o jej udostępnienie, pisząc na mail: biuro@zpp.pl.

Zobacz też informację na stronie ZPP