Do burmistrza wpłynęła (od radnego rady miejskiej) interpelacja lub zapytanie, które nie spełnia wymogów formalnych określonych w ustawie o samorządzie gminnym. 1) pismo wpłynęło bezpośrednio do burmistrza, 2) interpelacja ma formę żądania podjęcia określonych lub nieokreślonych działań (nie ma formy pytania o sprawy o szczególnym znaczeniu, aktualnych problemów gminy). Jakie działania powinien podjąć podmiot?

Czy takie pismo, ze względu na swoją formę, powinno być rozpatrywane w trybie petycji lub wniosku (Dział VIII k.p.a.)?

Tak. O tym czy pismo jest interpelacją, skargą, wnioskiem, czy petycją decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Wynika to zarówno z ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - dalej u.o.p. - art. 3 u.o.p., jak i z ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) - dalej k.p.a.

POLECAMY: Raport o stanie gminy, powiatu, województwa >

Kwestię interpelacji ustawodawca rozstrzygnął zmieniając ustawę z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) - dalej u.s.g. i dodając m.in. w art. 24 ust. 3-7 u.s.g. Interpelacja i zapytanie radnego przestały być (dowolnie kształtowanymi) instytucjami rangi statutowej, a stały się wyczerpująco sformalizowanymi, uregulowanymi ustawą instytucjami prawa samorządowego. (Ustawa z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130)).

 

Z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że interpelacje i zapytania:

1) składane są na piśmie;

2) składane są do przewodniczącego rady;

3) powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania;

4) przewodniczący rady przekazuje niezwłocznie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta);

5) wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub osoba przez niego wyznaczona, udziela odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania (od przewodniczącego rady);

6) interpelacja powinna dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla gminy;

7) zapytanie może być złożone w sprawie aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Tak szczegółowa regulacja ustawowa dotycząca interpelacji i zapytań nie wymaga i nie powinna być doprecyzowana w statucie gminy, szczególnie poprzez umożliwienie radnym składania interpelacji ustnie, bezpośrednio na sesji rady.

Czytaj też: Klub radnych ma uprawnienia do złożenia interpelacji i zapytań>>

Prawidłowo złożona interpelacja i zapytanie co do istoty nie będą stanowić skargi, wniosku ani petycji. Z drugiej strony pismo radnego złożone niezgodnie z art. 24 u.s.g. np. bezpośrednio do wójta gminy będzie potraktowane jak pismo każdego innego mieszkańca gminy i rozpatrzone w zależności od treści, np. jako skarga, wniosek, petycja, podanie etc. na podstawie, odpowiednio:

1) ustawy k.p.a. (Dział VIII. Skargi i wnioski);

2) ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach;

3) rozporządzenia Rady Ministrów z 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46);

4) ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).