Grupa posłów zwróciła się do ministra spraw wewnętrznych i administracji  z interpelacją dotyczącą  transmitowania i nagrywania obrad organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Posłowie informują, że dochodzą do nich niepokojące sygnały, że transmisje obrad bywają przerywane podczas wypowiedzi radnych, szczególnie tych będących w opozycji. Fragmenty nagrań są także usuwane przed opublikowaniem ich w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej. Parlamentarzyści piszą także, że „pracownicy urzędów odpowiedzialni za transmitowanie i publikowanie obrad z reguły tłumaczą się wadami technicznymi urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk”.

Czytaj w LEX: Transmisja i utrwalanie obrad organu jednostki samorządu terytorialnego >

Zapytali więc ministra czy do resortu wpływają podobne zastrzeżenia związane z przerywaniem transmisji obrad podczas wypowiedzi radnych lub usuwaniem ich fragmentów przed udostępnieniem.  A także jakie działania mogą podjąć radni, których wypowiedzi zostały przerwane lub usunięte w nagraniu z przebiegu obrad.

W odpowiedzi minister wskazał także na inne zagrożenia związane związane z transmisjami i nagrywaniem sesji rad

 

Ministerstwo nie ma takich sygnałów

Resort informuje, że do ministerstwa nie wpływały zastrzeżenia związane z przerywaniem transmisji obrad organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, podczas wypowiedzi radnych lub usuwaniem ich fragmentów przed udostępnieniem.

Jednocześnie przypomina, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w brzemieniu nadanym ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych obowiązek zapewnienia transmisji z obrad obejmuje wyłącznie rady gmin, powiatów i sejmiki województw. Nie dotyczy on komisji organów stanowiących, gdyż transmitowanie tych posiedzeń zostało wskazane jako możliwość, nie zaś jako prawny obowiązek.

Sprawdź w LEX: Czy nagrania obrad rady gminy należy anonimizować przed umieszczeniem ich na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i w miejscu zwyczajowo przyjętym? >

MSWiA wskazuje, że transmisja obrad to ciąg czynności składający się na realizację porządku posiedzenia ustalonego przez przewodniczącego rady z ewentualnym udziałem samej rady. Obejmuje ona w szczególności wystąpienia wygłaszane podczas sesji organu stanowiącego (radnych, innych osób) oraz głosowania. Zarówno transmisja, jak i nagrania nie muszą odzwierciedlać udziału publiczności w sesji rady. Obowiązkiem publikacji są objęte te nagrania audiowizualne, które zostały wykonane w ramach utrwalania przebiegu sesji.

Czytaj też: Wchodzisz na sesję rady, będziesz w internecie>>

Nagrania nie mogą naruszać tajemnic

Resort podkreśla, że podczas obrad rady mogą być przedstawiane m.in. informacje prawnie chronione (np. informacje niejawne), obejmujące dobra osobiste osób fizycznych (np. wizerunek) i prawnych (np. tajemnica przedsiębiorstwa). Transmisja obrad i zamieszczanie ich nagrań na publicznie dostępnym nośniku stanowią formę udostępniania informacji publicznej.

Sprawdź w LEX: Przez jaki czas powinny być przechowywane w BIP i na stronie internetowej urzędu nagrania z obrad rady gminy? >

- Należy pamiętać, by nie udostępniać danych, które nie mają charakteru informacji publicznej, czyli takich, które nie dotyczą działalności organów władzy publicznej, procesu wykonywania zadań publicznych, wydatkowania publicznych środków finansowych i korzystania z publicznego majątku. Ponadto nie może wiązać się to z udostępnieniem informacji niejawnych, objętych tajemnicą ustawowo chronioną, dotyczących prywatności osoby fizycznej oraz tajemnicy przedsiębiorcy – podkreśla Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sprawdź w LEX: Jakich danych osobowych w związku z obowiązkiem transmisji sesji rady gminy nie należy podawać podczas uczestnictwa w sesji? >

Wiceminister wskazuje, że w tych przypadkach jest niezbędne przerwanie transmisji obrad rady oraz anonimizacja nagrań przez wyłączenie dźwięku lub obrazu. Decyzja o konieczności przerwania transmisji obrad pozostaje we właściwości przewodniczącego rady, natomiast za ich anonimizację odpowiada osoba je udostępniająca. Jest to zazwyczaj pracownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującej radę.

Sprawdź w LEX: Czy publikacja nagrania audiowizualnego z sesji rady powiatu zwalnia od obowiązku sporządzania i publikacji protokołu z obrad? >

Decyzja o przerwaniu transmisji obrad nie wymaga podjęcia formalnego aktu w tym zakresie.