Jak wynika z uzasadnienia uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu, potrzeba jego opracowania nowego programu drogowego wynika z konieczności pilnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze infrastruktury. W Polsce współczynnik śmiertelności w wypadkach drogowych wciąż należy do najwyższych w Unii.

Cel programu – poprawa bezpieczeństwa

Głównym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych będących w zarządzie GDDKiA, w tym zapewnienie ochrony uczestnikom ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej.

Realizacje inwestycji drogowych mają być środkiem do realizacji tych celów. Są to m.in. inwestycje mające na celu poprawę warunków widoczności na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów; oświetlanie i doświetlanie przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów.

Wśród planowanych rozwiązań jest też rozdzielanie ruchu pieszych i rowerzystów od ruchu innych pojazdów, podnoszenie parametrów użytkowych nawierzchni, budowa chodników, zatok autobusowych, kładek dla pieszych czy poprawa przepustowości dróg.

 


Terminy, kwoty dotyczące programu

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister infrastruktury, wykonawcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Łączny limit wydatków z Krajowego Funduszu Drogowego na realizację Programu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosi 2,5 mld zł. W uzasadnieniu wskazano jednak, że limit środków nie jest wystarczający do pokrycia realizacji wszystkich zidentyfikowanych potrzeb.

Czytaj też: Rząd przygotowuje dodatkowe fundusze na drogi lokalne>>
 

Wkład samorządowy jako uzupełnienie

Program zakłada możliwość udziału wkładu samorządowego w realizację zadań objętych Programem na podstawie porozumienia zarządcy drogi z zainteresowaną jednostką samorządu terytorialnego.

Związek Powiatów Polskich w liście do wiceministra infrastruktury podkreśla, że sytuacja budżetowa samorządów uniemożliwia oczekiwanie wkładu j.s.t. na poziomie większym niż symboliczny.

„Program w toku 11 lat realizacji ma opiewać na kwotę 10,5 mld zł, a łączny koszt niezbędnych zabiegów mających na celu doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego całej sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA szacuje się na ok. 58 mld zł. Jednostki samorządu terytorialnego nie dysponują wolnymi środkami, które mogłyby nawet w części pokryć istniejącą lukę pomiędzy potrzebami a środkami przewidzianymi na realizację Programu” – pisze ZPP.

Zdaniem korporacji, skoro jednym z kryteriów wpływających na kształt hierarchizacji zadań wymagających realizacji będzie „mobilność lokalna”, to warto konsultować je z właściwymi jednostkami samorządu oraz umożliwić samorządom przekazywanie propozycji zadań – szczególnie ze względu na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg krajowych z drogami samorządowymi.

Program jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r., jest też komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Formularz zgłaszania uwag i materiały informacyjne są dostępne TUTAJ