Przygotowana w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie 27 maja. Przepisy zakładają przeznaczenie w tym roku 40 milionów złotych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich (KGW). Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 26 maja.

 

Od 3 do 5 tysięcy na koło

Od 3 do 5 tys. zł na działalność może otrzymać każde zarejestrowane KGW. Kwota zależy od liczby członków organizacji. - Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich ułatwi realizację zadań statutowych i wesprze lokalne społeczności – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Nowe przepisy powierzają nadzór nad działalnością kół Pełnomocnikowi Rządu do spraw Lokalnych Inicjatyw Społecznych. Dotychczas nadzór był sprawowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zobacz też wywiad z Minister: Walczymy z koronawirusem i z jego gospodarczymi skutkami>>

Aktywizacja społeczności i działania dla rozwoju

- Dzięki pomocy finansowej koła gospodyń wiejskich realizują wiele ważnych społecznie projektów. To organizacje intensywnie wspierające rozwój obszarów, na których działają. Oprócz wykonywania swoich zadań statutowych, szerzą ideę wolontariatu i aktywizują lokalne społeczności. Za pomocą rozwiązań ustawowych pomagamy wyzwalać kołom gospodyń wiejskich ich potencjał – mówi wiceminister Anna Gembicka, Pełnomocnik Rządu do spraw Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Uchwalona w listopadzie 2018 r. ustawa o kołach gospodyń wiejskich nadała zarejestrowanym kołom osobowość prawną. Ponadto KGW otrzymały możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. Warunkiem pomocy finansowej jest rejestracja w Krajowym Rejestrze KGW.

W rejestrze znajduje się obecnie ponad 9,1 tys. kół. Kwota pomocy przyznanej kołom wyniosła w 2018 r. 16,5 mln złotych, a w 2019 r. - blisko 30 mln złotych. Tegoroczny limit 40 mln zł umożliwi wsparcie dla około 11,6 tys. kół.

Jak złożyć wniosek?

Pomoc finansowa dla KGW przyznana będzie w drodze decyzji prezesa ARiMiR. Wniosek będzie trzeba złożyć do kierownika biura powiatowego agencji właściwego miejscowo ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez
agencję. Prezes agencji będzie ogłaszał na stronie www narastająco, do 10. dnia każdego miesiąca, według stanu za miesiąc poprzedni, informację o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy.

Źródłem finansowania pomocy będą środki z budżetu państwa pochodzące ze zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi na stronie ARiMR do 10. dnia każdego miesiąca, według stanu za miesiąc poprzedni, informację o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy.