Głównym celem ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, którą Sejm uchwalił 15 kwietnia, a Senat nie wniósł do niej poprawek, jest rozszerzenie możliwości wyświetlania elektronicznych Kart Dużej Rodziny zarówno w publicznej aplikacji mobilnej - w aplikacji mObywateljak również za pomocą innych aplikacji. Do tej pory osoby posiadające tradycyjne Karty Dużej Rodziny musiały składać dodatkowy wniosek oraz wnosić opłatę, jeśli chciały korzystać z Karty również w formie elektronicznej.

Aplikacja mObywatel umożliwi pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie (w tym osobie posiadającej wyłącznie tradycyjną Kartę Dużej Rodziny) posiadającej PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci – mLegitymację. Publiczna aplikacja mobilna mObywatel umożliwia już wyświetlanie swojej mTożsamości, legitymacji szkolnej/studenckiej, karty pojazdu, czy e-recepty.

 


Więcej dla gmin za rozpatrywanie wniosków o Karty

Obecnie ok. 1 mln rodzin posiada Kartę Dużej Rodziny, w tym jedynie 320 tys. ma jej elektroniczną wersję. Jednocześnie, 3,25 mln osób posługuje się tradycyjną Kartą Dużej Rodziny, z tego 1,8 mln to rodzice, a 1,42 mln to dzieci. Elektroniczną Kartę Dużej Rodziny posiada obecnie ok. 952 tys. osób, w tym 528 tys. to rodzice.

Zwiększono kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty Dużej Rodziny. Koszty związane z rozpatrywaniem poszczególnych rodzajów wniosków nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów gmin związanych z realizacją tego zadania.

Jednocześnie podniesione zostały limity finansowe związane z ustawą o Karcie Dużej Rodziny. Jest to związane ze wzrostem kosztów dotyczących produkcji Kart, wynikających z dużej liczby wniosków składanych przez rodziny wielodzietne. Zmienia się także struktura rodzin wynikająca ze zwiększonej liczby urodzeń trzecich i kolejnych dzieci w rodzinach.

Rozwiązania dotyczące form opieki nad dziećmi do lat 3

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów oraz ogólne wymagania dla personelu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Chodzi o jednoznaczne stwierdzenie, czy dana osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz czy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

We wniosku o wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych dodany został obowiązek podawania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej podmiotu tworzącego tę instytucję opieki.

Zmieniony został sposób wyboru dziennego opiekuna

Obecny konkurs ofert został zastąpiony wskazaniem zasad, jakie muszą być przestrzegane podczas tego wyboru – analogicznych, jak przy wyborze pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze. We wniosku o wpis dziennego opiekuna do wykazu dziennych opiekunów dodany zostanie obowiązek podania – obok liczby dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna – także liczby miejsc w tej instytucji opieki.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.