Obywatel zwrócił się do wójta gminy o udzielenie informacji czy osoba będąca kierownikiem referatu gospodarki komunalnej i inwestycji urzędu gminy posiada wykształcenie wyższe kierunkowe i jakie. Uzasadnił, że kierownik referatu sprawuje funkcję publiczną, gdyż bierze udział we wszelkiego rodzaju procedurach decyzyjnych.

 

Wójt odmówił udzielenia informacji

Wójt odpowiedział, że urzędnik posiada wykształcenie wyższe zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ale odmówił udzielania odpowiedzi na temat wykształcenia kierunkowego. Stwierdził, że nie stanowi ona informacji publicznej.  

Czytaj w LEX: Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych >

Wójt wskazał, że rozporządzenie nie nakłada wymagań, co do wykształcenie kierunkowego. Ocena, czy osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym winna legitymować się wykształceniem wyższym kierunkowym, należy do dyskrecjonalnej władzy pracodawcy wyrażonej w opisie stanowiska.

Czytaj też: WSA: Trzeba ujawnić zarobki pracownika pełniącego funkcję publiczną>>

Wykształcenie kierownika referatu to nie tajemnica

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził, że informacja o wykształceniu kierunkowym pracownika jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności zatrudnionego na stanowisku kierowniczym stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zobacz procedurę w LEX: Badanie przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej >

Informacje o wykształceniu, przebiegu pracy zawodowej, o kwalifikacjach lub umiejętnościach osoby pełniącej funkcje publiczne odzwierciedlają bowiem poziom kompetencji pracownika sprawującego funkcję publiczną i wskazują na poziom jego zdatności do wykonywania władzy publicznej.  Informacje takie podlegają udostępnieniu w zakresie treści, a w postaci wówczas, gdy ich nośnikiem jest dokument urzędowy i nie zachodzą podstawy prawne do ograniczenia dostępu do informacji publicznej.

Sąd odwołał się też do definicji zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, gdzie przez wykształcenie wyższe - rozumie się studia wyższe w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

Wyrok WSA w Olsztynie z 5 marca 2020 r. sygn. akt II SAB/Ol 101/19