Marek A. (dane zmienione) zwrócił się do wójta o udostępnienie informacji publicznej w postaci pełnego wykazu wynagrodzeń brutto za styczeń i lipiec 2019 r. osób zatrudnionych w urzędzie, które pełnią funkcje publiczne. Informacje objęte wnioskiem miały zawierać także dane takie jak imiona, nazwiska i stanowiska służbowe. Organ odpowiedział, ale tylko co do osób pełniących funkcje wójta, jego zastępcy, skarbnika, sekretarza i kierownika referatu administracyjno-organizacyjnego. Wnioskodawca zwrócił się kolejnym pismem o udzielenie pełnej informacji, ale wyjaśniono mu, że więcej danych już nie dostanie. Dlatego też Marek A. wniósł skargę na bezczynność wójta.

Sąd miał wątpliwości co do kompletności informacji

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który wskazał, że dane o wynagrodzeniu poszczególnych pracowników organu, którzy pełnią funkcje publiczne stanowią informację publiczną. Dotyczą one bowiem informacji związanej z funkcjonowaniem organu i wydatkowaniem majątku publicznego. Także imię i nazwisko takiej osoby stanowią informację publiczną. Okoliczności te jednoznacznie potwierdzają, że złożony wniosek powinien zostać rozpoznany przez wójta poprzez udzielenie informacji w formie czynności materialno - technicznej albo przez wydanie decyzji o odmowie jej udostępnienia. Tymczasem organ udostępnił informacje objęte wnioskiem tylko co do kilku osób. Kompletność tak udzielonej odpowiedzi budziła wątpliwości sądu. Skierowane do wójta pytania dotyczyły bowiem wszystkich pracowników urzędu, którzy pełnią funkcje publiczne.

Czytaj w LEX: Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych >

 


Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną jest szerokie

WSA wskazał, że wyjaśniając pojęcie "osoby pełniącej funkcję publiczną" trzeba sięgnąć do definicji w art. 115 § 19 ustawy Kodeks karny. Przepis ten stanowi, że osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową. Sąd podkreślił, że na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej rozumienie tego pojęcia jest szersze. Doktryna wskazuje, że obejmuje ono także osoby, które wykonują powierzone im przez instytucje państwowe lub samorządowe zadania i przez to uzyskują znaczny wpływ na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym. Natomiast cechą wyróżniającą te osoby jest posiadanie określonego zakresu uprawnień pozwalających na kształtowanie treści wykonywanych zadań w sferze publicznej.

Czytaj także: Gminy nie są chronione przed nadużywaniem prawa do informacji publicznej >>>

Zabrakło wyjaśnienia ze strony wójta

Wójt nie wykazał, że w urzędzie, poza osobami wymienionymi w piśmie, nie ma innych osób pełniących funkcje publiczne. Ponadto nie uzasadnił, dlaczego odmówił tego przymiotu innym pracownikom urzędu. Tymczasem z zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu wynikało, że pracownikami zatrudnionymi na kierowniczych stanowiskach są także kierownicy referatów: inwestycyjno - technicznego, komunalnego, finansowo – budżetowego i podatkowego. Konfrontacja tych danych z pismem organu budzi wątpliwości co do kompletności udzielonej odpowiedzi. Ponadto wójt nie wymienił w niej imion i nazwisk osób pełniących funkcje publiczne. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zobowiązał organ do rozpatrzenia wniosku w terminie miesiąca od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności.

Wyrok WSA w Gdańsku z 15 stycznia 2020 r., sygn. akt II SAB/Gd 124/19