Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Zgodnie z projektem powstanie system instytucji rozwoju działający pod nazwą: Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, który zapewni skuteczny mechanizm koordynacji i nadzoru nad całym systemem instytucji rozwoju.

 

Wsparcie programów rozwojowych rządu
 

Chodzi o stworzenie wsparcia dla realizacji programów rozwojowych przyjmowanych przez Radę Ministrów.
 

Grupa będzie skupiać 5 najważniejszych obszarów działalności:

  • inwestycje – z wiodącą rolą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR);
  • bankowość – z wiodącą rolą Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK);
  • ubezpieczenia eksportowe – z wiodącą rolą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE);
  • handel zagraniczny – z wiodącą rolą Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH);
  • rozwój przedsiębiorczości – z wiodącą rolą Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP)

 

Mniejsze koszty i lepsze wykorzystanie środków

Przewidziano utworzenie Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju do której wejdą prezesi instytucji rozwoju, wchodzących w skład systemu. Zadaniem Rady będzie koordynacja działań instytucji rozwoju w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju.

 

Rada będzie przyjmować wspólną strategię dla Grupy PFR, która m.in. określi diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej oraz sposób koordynacji wykonywanych zadań w obszarze wsparcia lub usług świadczonych przedsiębiorcom. Koordynacja ta umożliwi zwiększenie efektywności, w tym obniżenie kosztów oraz lepsze wykorzystanie środków publicznych zaangażowanych w finansowanie instytucji rozwoju.

Czytaj też: Miasta chcą więcej swobody w tworzeniu strategii rozwoju

Wspólny portal internetowy

 

Instytucje rozwoju stworzą wspólny portal internetowy, który będzie instrumentem koordynacji zadań tych instytucji, w szczególności w zakresie przedstawiania ich oferty potencjalnym kontrahentom oraz świadczenia niektórych usług, w tym drogą elektroniczną.
 

Upowszechniona zostanie jednolita identyfikacja instytucji rozwoju, dzięki czemu odbiorcy będą mieli dostęp do pełnego wachlarza usług, co przyczyni się do pełniejszego ich wykorzystania.
 

W rezultacie powstania systemu instytucji rozwoju, wspólnego portalu internetowego i jednolitej identyfikacji wizualnej – stworzone zostaną warunki do dalszej współpracy, np. w celu utworzenia wspólnego punktu kontaktowego dla inwestorów.


Podniesienie kapitału zakładowego w Polskim Funduszu Rozwoju
 

Projekt ustawy umożliwi także podniesienie kapitału zakładowego w Polskim Funduszu Rozwoju z wykorzystaniem istniejącego – w przypadku BGK – mechanizmu przekazania skarbowych papierów wartościowych przez ministra finansów. Środki przeznaczone na podniesienie kapitału PFR nie są wydatkiem budżetowym, lecz stanowią inwestycję, powiększającą majątek Skarbu Państwa.

 

Zgodnie z projektem nastąpi połączenie Krajowego Funduszu Kapitałowego ze spółką zależną Polskiego Funduszu Rozwoju SA (PFR Ventures sp. z o.o.) wyspecjalizowaną w zapewnianiu finansowania przedsięwzięć podwyższonego ryzyka (venture capital). Spółce PFR Ventures powierzy się dokończenie zadań KFK SA.
 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisu, który zacznie obowiązywać z dniem publikacji.