- Dostępność Plus to wspólny rządowy program, a Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest odpowiedzialne za jego koordynację. Kolejne działania na rzecz dostępności uzyskają wkrótce wsparcie - powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Przyjaźnie dla niepełnosprawnych

Kolejne inicjatywy będą wspierały realizację zapowiedzianego programu "Przyjazna Polska". Chodzi m.in. o zwiększanie możliwości i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby, dostosowywanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy wdrażanie w samorządach rozwiązań poprawiających dostępność do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj też: E-droga do urzędu wyboista dla najsłabszych

Pozostałe zmiany w programie operacyjnym są wynikiem przyznania Polsce w 2019 r. dodatkowych 1,7 mln euro na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w województwie podkarpackim (wykorzystanie kwoty jest uzależnione od wydania – jeszcze w tym roku – decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej zmianę finansową). Wpływ na zmiany miał tez podział rezerwy wykonania zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz dokonanie przeglądu śródokresowego programu operacyjnego i uwzględnienie dotychczasowych doświadczeń dotyczących jego realizacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.