Urzędnikowi zatrudnionemu w urzędzie miasta i gminy powierzono na okres 3 miesięcy inne stanowisko w ramach oddelegowania. Na jego dotychczasowym stanowisku pracy pojawił się wakat.

Czy powstało w tym przypadku wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 12 u.p.s.?

Czy urząd może ogłosić w tym przypadku nabór na wolne stanowisko urzędnicze?

 

W przypadku oddelegowania pracownika na inne stanowisko, na jego dotychczasowym stanowisku nie powstaje wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 12 u.p.s.

 

Pytanie zawiera nieprecyzyjne sformułowanie. Nie istnieje instytucja tzw. oddelegowania pracownika samorządowego na inne stanowisko u tego samego pracodawcy, np. urzędu gminy.

Zgodnie z art. 21 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.p.s. jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.

 


Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powierzyć pracownikowi na okres do 3 miesięcy wykonywanie innej pracy, nie może jednak w tym trybie powierzyć innego stanowiska. Wydaje się, że potrzeby jednostki (np. urzędu), które uzasadniają powierzenie pracownikowi innej pracy mają charakter doraźny (przejściowy) i wynikają np. z konieczności zapewnienia nieprzerwanej obsługi interesantów, dotrzymania terminu zawarcia umowy lub wykonania zawartej umowy, terminu wydania decyzji, itp. Ustawodawca nie rozstrzyga, co się dzieje w czasie powierzenia innej pracy z dotychczasowymi obowiązkami danego pracownika (dotychczasowym stanowiskiem). Niemniej jednak nie można przyjąć, że mamy do czynienia z powstaniem wolnego stanowiska pracy, o którym mowa w art. 12 u.p.s. Zgodnie z definicją wolnego stanowiska jest nim takie stanowisko urzędnicze "(…) na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym (…), posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik."

Czytaj też: Centra usług społecznych nie spowodują redukcji zadań, zasobów i etatów

Konstrukcja przepisu pozwala wywieść, że pracownikowi, któremu powierzono wykonywanie innej pracy po upływie wyznaczonego terminu przysługuje roszczenie o wywiązanie się pracodawcy z zawartej umowy o pracę, tzn. powrót do wykonywania dotychczasowej pracy, na to samo stanowisko pracy. W konsekwencji nie byłoby uprawnione potraktowanie tego stanowiska jako wolne stanowisko urzędnicze i przeprowadzenie na nie otwartego i konkurencyjnego naboru zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 11 ust. 1 u.p.s.

Czytaj też w LEX:

System ocen pracowników samorządowych

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych