Czy gmina (urząd gminy, świetlice wiejskie) powinna sama sobie składać deklarację na odbiór odpadów komunalnych, przekazywać środki z budżetu gminy ewidencjonowane jako koszt, a po dokonaniu przelewu ewidencjonować jako dochód gminy z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi?

Na wstępie należy zwrócić uwagę na dwie kwestie podziału pojęciowego gminy jako JST i wymienionych w pytaniu urzędu gminy czy świetlic wiejskich jako jednostek organizacyjnych gminy.

 

Świetlice wiejskie pełnią funkcję centrów kultury lokalnej, organizują czas wolny, integrują społeczność. Nie rozwijam tutaj tematu ich formy prawnej. Skupię się na kwestii składania deklaracji przez jednostki organizacyjne gminy, bo chyba to jest istota problemu. Świetlica zazwyczaj jest częścią gminnej instytucji kultury, różna może być ich tożsamość prawna.

Problem należy rozstrzygnąć na podstawie przepisów ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) – dalej u.u.c.p.g.

Jednostki gminne powinny wnosić opłatę

Zgodnie z art. 6h u.u.c.p.g. to właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z kolei przepis art. 6m u.u.c.p.g., stanowi, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Czytaj też: Dokumenty z sądu zamiast w niszczarce wylądowały w śmietniku

Jednak właściwą odpowiedź przynosi nam przepis tzw. słowniczka, mianowicie art. 2 ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g., który stanowi, że pod pojęciem właściciela nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zasadniczo więc podmioty wskazane w pytaniu powinny składać deklarację na odbiór odpadów komunalnych, przekazywać środki z budżetu Gminy ewidencjonowane jako opłatę, a po dokonaniu przelewu ewidencjonować jako dochód Gminy z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli spełniają ww. warunki.