Pobierz wzór przykładowego regulaminu świetlicy wiejskiej


Świetlice wiejskie zwykle tętnią życiem, są centrum życia społecznego, kulturalnego i integracyjnego mieszkańców i miejscem gdzie demokracja bezpośrednia znajduje swój bezpośredni upust w praktyce. Właśnie tu zapadają najważniejsze decyzje dotyczące codziennego życia mieszkańców sołectwa, kierunków rozwoju, planowania imprez sportowych, pożarniczych, kulturowych i.t.p.

Przepis art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym dalej u.s.g. upoważnia sołectwo, jako jednostkę pomocniczą gminy, do zarządzania i korzystania z mienia komunalnego oraz rozporządzania dochodami z tego mienia w zakresie określonym w statucie.

Świetlica wiejska będąc miejscem publicznym służy do realizacji statutowych celów działalności sołectwa. Jeśli sołtys i rada sołecka są organizatorami zabawy ludowej, to podczas jej trwania mogą być spożywane napoje alkoholowe będące własnością uczestników zabawy.

Oczywiście poza dyskusją pozostaje to, że zakup ich nie może zostać sfinansowany z pieniędzy publicznych, n.p. z funduszu sołeckiego. Przepis art. 14 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 120, poz. 690 z późn. zm.) określa miejsca objęte zakazem sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Dyspozycja art. 14 pkt. 6 cytowanej ustawy daje kompetencje radzie gminy do wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter. @page_break@

Oznacza to, że rada może poszerzyć wymieniony w ustawie katalog miejsc publicznych, w których obowiązywać będzie zakaz, ale nie może tego uczynić w sposób generalny. Musi zindywidualizować miejsce ze względu na jego charakter (por. rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z dnia 22 sierpnia 2008 r., NK.II.0911/368/08). Zakaz ten ma charakter wyjątku od zasady dopuszczalności do ich spożywania. Przepis ten można uznać za wyczerpującą, pełną regulację zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych w tym i w świetlicach sołeckich.

Zatem przepis ten stwarza prawną możliwość do umieszczenia w regulaminie świetlicy wiejskiej zakazu spożywania napojów alkoholowych. Brak takiego przepisu w regulaminie otwiera drogę do możliwości spożywania alkoholu. Rada gminy nie może wydawać na podstawie art. 40 ust. 3 u.s.g. przepisów porządkowych o zakazie spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych (por. uchwała NSA w składzie 7 sędziów w Warszawie z dnia 16 grudnia 1996 r., OPS 9/96). Podstawą prawną do przyjęcia przez radę gminy regulaminu świetlicy wiejskiej jest art. 40 ust. 2 pkt. 4 u.s.g. , który przyjmuje, że organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego między innymi w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Normy prawne będące przedmiotem regulaminu są generalne to znaczy takie, których adresat, w tym wypadku użytkownicy świetlicy, są określeni przez wskazanie ich cech, na przykład przez określenie ,,mieszkancy”. Cechę abstrakcyjności określa się poprzez zachowania ogólne w zasadzie powtarzalne. Zatem regulamin świetlicy posiadając cechy generalności i abstrakcyjności jest aktem prawa miejscowego i zaliczany jest w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP do źródeł prawa powszechnie obowiązującego.

Pobierz wzór przykładowego regulaminu świetlicy wiejskiej

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 120, poz. 690 z późn. zm.)