Czy gmina ma obowiązek udostępnienia w trybie informacji publicznej wykazu osób zakwalifikowanych do przydziału mieszkania socjalnego i mieszkania tymczasowego?

 

Jeżeli lista osób nie została upubliczniona na BIP, to należy ją udostępnić na wniosek.

 

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - dalej u.o.p.l. określa uchwała rady gminy. Przydział tych lokali, to wyraz realizacji przez gminę jej ustawowych obowiązków, wynikających z w/w ustawy oraz przyjętej uchwały.

Można zatem stwierdzić, że lista osób zakwalifikowanych do przydziału mieszkania socjalnego i mieszkania tymczasowego jest informacją o trybie działania organów gminy w zakresie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 u.o.p.l. bowiem stanowi wyraz realizacji przez gminę jej obowiązków, a tym samym będzie ona stanowiła informację publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - dalej u.d.i.p.

Czytaj też: Fiasko filarów Pakietu Mieszkanie Plus

W praktyce, obowiązek podawania do publicznej wiadomości list osób zakwalifikowanych do wynajmu mieszkania socjalnego czy tymczasowego, wynika z uchwał rad gmin podejmowanych na podstawie w/w art. 21 ust. 1 pkt 2 u.o.p.l. Dotąd taka praktyka nie była kwestionowana przez organy nadzoru co oznacza, że postępowanie takie jest dopuszczalne i potwierdza to w/w tezę o publicznym charakterze tych informacji.

 

Listy takie najczęściej publikowane są na stronie BIP danego urzędu gminy. W tym kontekście należy zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 u.d.i.p., na wniosek udostępnia się tylko taką informacje publiczną, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej. W efekcie, jeżeli podali Państwo, np. zgodnie z treścią obowiązującej u Państwa uchwały rady gminy listę osób na stronie BIP, to nie musicie ponownie udostępniać tej listy na wniosek. W takim wypadku w odpowiedzi na wniosek należy jedynie podać dokładny link do strony BIP, na której ta lista się znajduje.