Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego przewiduje poprawę jakości życia mieszkańców obszarów, na których  funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Wsparcie inwestycji i infrastruktury

Rządowy program ma na celu wsparcie realizacji inwestycji, budowę infrastruktury społecznej i wsparcie lokalnych wspólnot, spółdzielni, stowarzyszeń i innych podmiotów skupiających mieszkańców terenów popegeerowskich.

Z uzasadnienia projektu wynika, że dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 250 mln zł skierowane będzie do gmin, na których funkcjonowały PGR-y. Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe.

Otrzymanie przez daną gminę innych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych nie wyłącza możliwości wnioskowania o wsparcie z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Kto może otrzymać środki?

Interesariuszami są podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, mieszkańcy gminy i ich przedstawiciele, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, inne podmioty realizujące uprawnienia Skarbu Państwa.

Czytaj też: OSP w małych gminach pomagają w czasie epidemii, a trudno je utrzymać>>
 

Co będzie obejmował projekt?

  • budowę, rozbudowę, przebudowę:

-    kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, przepompowni, wodociągów, przyłączy do sieci gazowej,

-    dróg wewnętrznych lub dojazdów do miejscowości, oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,

-    centrów wsi umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni), obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,

-    świetlic, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich;

  • modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym w szczególności budynków, ogrodzeń, termomodernizacja budynków,
  • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Przekazane środki mogą zostać przeznaczone także na finansowanie zadań rewitalizacji miejscowości popegeerowskich w rozumieniu ustawy o rewitalizacji oraz na finansowanie wkładu własnego jednostki na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Procedura przy wnioskowaniu

Wnioski gmin - max. 3 wnioski na max. 3 inwestycje - będą opiniowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych i oceny oddziaływania społecznego, przez właściwą jednostkę terytorialną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a następnie opiniowane przez wojewodów i przekazywane do Prezesa Rady Ministrów.

Komisja powołana przy Prezesie Rady Ministrów będzie oceniać wnioski pod kątem merytorycznym. Komisja składać się będzie z przedstawicieli: PRM, MRPiT, MFFiPR, MSWiA. Rekomendacje Komisji zostaną przekazane Prezesowi Rady Ministrów, który następnie będzie rozstrzygał o złożeniu dyspozycji wypłaty środków wojewodzie. Wojewoda przekaże środki gminom.

Degradację miejscowości, gdzie były PGR wzmógł COVID

Po likwidacji PGR-ów miejscowości, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, uległy zdegradowaniu społecznemu oraz ekonomicznemu. Skutki społeczno-gospodarcze pandemii COVID-19 dodatkowo pogłębiły problem.

Ubytek dochodów i wzrost kosztów gmin spowodowały znaczne zagrożenie niewykonania planów inwestycyjnych na rok 2020 r. przez samorządy, a co za tym idzie dalszy brak inwestycji na terenach popegeerowskich, co wpływa na pogłębianie się nierówności społecznych i ekonomicznych w miejscowościach popegeerowskich.