W taki sposób pani Kamila została poinformowana o decyzji sanepidu. On sam twierdzi, że przepisy art. 8a ust. 5 pkt 1 i ust. 6 pkt 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawniały do odstąpienia od zasady pisemności przy załatwianiu spraw dotyczących zwolnienia z obowiązku kwarantanny granicznej i ustnego ogłaszania stronom wydanych decyzji.

- Takie twierdzenia nie znajdują uzasadnienia w przepisach ustawy – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Jej art. 8a ust. 5 pkt 1 jednoznacznie głosi, że decyzje, które mogą być w nagłych przypadkach wydawane ustnie, to wyłącznie decyzje nakładające obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz dystrybucji produktów leczniczych, środków ochrony osobistej i produktów biobójczych - napisał Maciej Taborowski, zastępca RPO, do PPIS w Legionowie.

Tymczasem decyzja wydana po rozpoznaniu wniosku o zwolnienie z obowiązku kwarantanny nie nakłada żadnego obowiązku i nie dotyczy nagłych przypadków. Przepis art. 8a ust. 6 pkt 3 nie ma tu zatem zastosowania.

Czytaj również: Nowe rozporządzenie poszerza grupę zwolnionych z kwarantanny

Kiedy decyzja może być wydana ustnie?

Rzecznik dostrzega możliwość ustnego ogłoszenia decyzji o zwolnieniu z obowiązku kwarantanny. Nie ulega zaś wątpliwości, że w przypadku decyzji odmownej, decyzja w formie ustnej stanowi rażące naruszenie art. 14 Kodeksu postępowania administracyjnego i ma negatywny wpływ na uprawnienia procesowe strony postępowania.

Czytaj omówienie w LEX: Kwarantanna utrudniła wniesienie pisma w terminie? Sąd musi uzyskać szczegółowe dane  >

A ogłoszenie pani Kamili decyzji nie zawierało uzasadnienia. Doszło zatem do naruszenia art. 107 par. 1 pkt 6 K.p.a., z którego wynika, że jednym z obligatoryjnych elementów decyzji administracyjnej jest uzasadnienie faktyczne i prawne. Brak uzasadnienia decyzji narusza także art. 11 K.p.a., wyrażający zasadę przekonywania, której celem jest wyjaśnienie stronom przesłanek, jakimi kierował się organ przy załatwianiu sprawy. Takie uchybienie procesowe mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 

W związku z tym RPO stwierdził, że PPIS w Legionowie dopuścił się naruszenia uprawnień procesowych pani Kamili poprzez niezgodne z prawem ustne ogłoszenie decyzji o odmowie zwolnienia jej rodziny z obowiązku kwarantanny, a sama decyzja nie zawiera obligatoryjnych elementów, czyli uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Zobacz LEX News: Czy kwarantanna, izolacja domowa oraz dni wolne na oddanie krwi mają wpływ na urlop wypoczynkowy? >