Wojewódzki Sąd Administracyjny 6 kwietnia 2021 r. odrzucił skargę Hanny D., wobec wniesienia pisma z uchybieniem terminu do wniesienia skargi przeciwko decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie przymusowej restrukturyzacji.

Więcej: Tygodniowa kwarantanna dla przyjeżdżających z Wlk. Brytanii>>
 

Skarżąca w skardze ze stycznia 2021 r. zamieściła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, który winien zostać rozpoznany. Hanna D. uzasadniała przywrócenie terminu koniecznością poddania się od 29 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. dobrowolnej kwarantannie po kontakcie z osobą, u której potwierdzono obecność wirusa COVID-19.

Sąd: Przedwczesne odrzucenie skargi

Mając na względzie poczucie obywatelskiej odpowiedzialności, po ustąpieniu u niej objawów wirusa, wykonała test przesiewowy. Hanna D. dodała również, że podobne objawy wykazywał zamieszkujący z nią małżonek. A dorosłe dzieci zamieszkują w innym mieście, zatem nie było osoby, którą skarżąca mogłaby się posłużyć w celu dochowania terminu. Do wniosku załączono test wykonany przez skarżącą 8 stycznia 2021 r.

Sąd I instancji uznał, że postanowienie z 6 kwietnia 2021 r. winno zostać uchylone, gdyż skarga została odrzucona przedwcześnie, przed rozpoznaniem wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Według sądu I instancji wniosek o przywrócenie terminu spełnia wymogi formalne. Uznał też, że skarżąca uprawdopodobniła, że uchybienie terminu do wniesienia skargi nastąpiło bez jej winy, bowiem wskazane we wniosku o przywrócenie terminu okoliczności poddania się dobrowolnej kwarantannie.

Czytaj w LEX: Pandemia COVID-19 a dostęp do prawa. Polska na tle wyników badania międzynarodowego >

Sytuacja epidemiczna

Wystąpienie objawów wirusa u skarżącej i jej małżonka nie były udokumentowane, ale  WSA miał też na uwadze, że sytuacja opisana przez skarżącą miała miejsce w okresie świąteczno-noworocznym, co wiąże się z pewnym utrudnieniem w dostępie do opieki medycznej.

Sąd zwrócił również uwagę na panującą w ówczesnym okresie sytuację pandemiczną w kraju i komunikaty rządowe związane z tym stanem, skalą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i sytuacją panującą w szeroko pojętej służbie zdrowia, co jest wiedzą notoryjną, którą sąd uwzględnił z urzędu. Drugą okolicznością sprzyjającą skarżącej było poddanie się testowi na obecność wirusa jeden dzień po upływie terminu do wniesienia skargi.

Zażalenie od tego postanowienia złożył Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Nie było winy skarżącej

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie jako niezasadne. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarżąca uprawdopodobniła brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi, a sąd I instancji zasadnie wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia uwzględnił, biorąc pod uwagę zarówno okoliczności czasowe związane z dobrowolną kwarantanną i znaną w tym okresie sytuacją pandemiczną w kraju i w szeroko pojętej służbie zdrowia, a także fakt, że skarżąca, dzień po terminie upływie terminu do wniesienia skargi, poddała się testowi przesiewowemu, co zostało udokumentowane, a po uzyskaniu wyniku negatywnego, zachowała siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu oraz złożyła w tym terminie opłaconą skargę.

Sędzia sprawozdawca Andrzej Kuba zaznaczył, że uchybienie terminu nastąpiło na skutek przeszkody, której strona nie była w stanie usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.

Sygnatura akt I GZ 229/21 - postanowienie NSA z 14 lipca 2021 r.