Chodzi o Kartę Lokalizacji Podróżnego (KLP), czyli dokument, który wypełniają wszystkie osoby przekraczające polską granicę samolotem. Dane z karty są przekazywane do sanepidu i mają służyć łatwiejszemu namierzeniu osób, które mogły mieć kontakt z pasażerem samolotu zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Czytaj też: Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych >

Dane o szczepieniach, testach i przebytych chorobach

Wątpliwości rzecznika budzi szeroki zakres informacji, które mają obowiązek podawać podróżni w KLP, a w szczególności konieczność podawania informacji o stanie zdrowia. Bo jak wynika z formularza KLP, obok informacji dotyczących podróży (np. kraj rozpoczęcia podróży, lotnisko lądowania, nr lotu, data przylotu) i danych osobowych (np. imię, nazwisko, data urodzenia PESEL/nr dowodu/nr paszportu, dane kontaktowe), osoba podróżująca ma obowiązek podać także dane osób współpodróżujących, w odniesieniu do których należy wskazać informacje o statusie zaszczepienia, wykonanym teście, o przebytej chorobie.

 


Nie ma tego w rozporządzeniu

Jak zauważa RPO, obecne rozporządzenie nakazujące wypełnienie KLP nie przewiduje, jakie dane osobowe powinny zostać w niej zawarte. Wynika z niego, że pasażerowie są zobowiązani do potwierdzenia stanu zdrowia - niezależnie od informacji podawanych w KLP. Odbywa się to poprzez złożenie oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez linię lotniczą, ale także poprzez przedstawienie negatywnego testu, przedstawienie informacji o zaszczepieniu, czy przebyciu choroby - potwierdzonych Unijnym Certyfikatem Covid.

Czytaj także: Prawo nie skończy z pandemią - maseczki, testy i łóżka covidowe powinny zostać>>

RPO zwraca uwagę, że również wzór Formularza Lokalizacji Pasażera określony w załączniku do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym sporządzonej 7 grudnia 1944 r. w Chicago nie przewiduje zbierania informacji o stanie zdrowia. Co więcej także formularz Europejskiej Karty Lokalizacji Pasażera nie zakłada zbierania takich informacji.

Wymóg przedłożenia Kart Lokalizacji Pasażera, musi ponadto uwzględniać przepisy rozporządzenia RODO i określone w nim wymogi w zakresie ochrony danych osobowych. Oznacza to, że cele w jakich przetwarzane są te dane powinny zostać konkretnie określone w przepisach. Na tym polega zasada legalności działań administracji publicznej.

PROCEDURA w LEX: Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej >

Konstytucyjne prawo ochrony danych osobowych

Rzecznik przypomina, że zgodnie z Konstytucją RP nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. A władze publiczne mogą pozyskiwać, gromadzić oraz udostępniać wyłącznie takie informacje o obywatelach, które są niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Nie mogą zbierać „wygodnych” informacji o osobie. - To gwarantuje ochronę jej prywatności - podkreśla Rzecznik.

RPO prosi ministra zdrowia o wyjaśnienia. W szczególności o odniesienie się do wątpliwości co do zakresu udostępniania danych osobowych w KLP, podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, a także zasad przetwarzania danych w odniesieniu do kart papierowych.