Wchodzące w życie w środę 14 sierpnia br.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1240 z 20 czerwca 2019 roku, w sprawie utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. migracji, które zastępuje poprzednie, na mocy którego działali  oficerach łącznikowych ds. imigracji. Oficerów zastąpią teraz urzędnicy łącznikowi wyznaczeni i oddelegowani za granicę przez właściwe organy jednego z państw członkowskich, Komisję lub agencję unijną.  

 


Urzędnicy ci będą mogli być oddelegowani do krajowych organów konsularnych państw członkowskich w państwach trzecich, ale również do odpowiednich organów państw trzecich, a także do organizacji międzynarodowych, na okres określony przez delegujący kraj. Z kolei wymiana informacji ma następować za pomocą tzw. bezpiecznej internetowej platformy wymiany informacji. 

 

 

Cel - lepsza koordynacja i wymiana informacji

Celem rozporządzenia jest zapewnienie lepszej koordynacji i optymalnego korzystania przez wszystkie państwa UE z sieci urzędników łącznikowych oddelegowanych do państw trzecich przez właściwe organy państw członkowskich – w tym także przez organy ścigania. Chodzi m.in. o zapobieganie i zwalczanie nielegalnej imigracji oraz związaną z nią przestępczością transgraniczną, taką jak przemyt migrantów i handel ludźmi. 

Nowe przepisy mają też ułatwić readmisję - czyli odsyłania nielegalnych imigrantów do krajów skąd przybyli i reintegrację - czyli pomaganie tym, którzy zdecydowali się na powrót. 

Czytaj: Więcej cudzoziemców w Polsce - uzupełniają braki na rynku pracy>>

Jak mówi w rozmowie z Prawo.pl  specjalista w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych Jacek Kudła, dotychczasowe rozporządzenie miało ograniczony i tylko pośredni wpływ na tworzenie sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji. 

- Ponadto w sposób ograniczony wpływało na poprawę zbierania i wymiany informacji oraz lepszą koordynację stanowisk i działań UE w stosunku do państw trzecich. Nowe rozporządzenie już to wszystko zapewnia. Przede wszystkim ustanowiony zostanie mechanizm, za pomocą którego państwa członkowskie, Komisja i agencje unijne będą mogły bardziej systematycznie koordynować zadania i funkcje swoich urzędników łącznikowych oddelegowanych do państw trzecich. Moim zdaniem powstanie solidny mechanizm, który zapewni lepszą koordynację i współpracę wszystkich takich urzędników - dodaje. 

Skuteczniejsza walka z handlarzami ludźmi

Dzięki zmianom skuteczniejsze ma być przeciwdziałanie nielegalnej imigracji także poprzez przeciwdziałania grupom przestępczym, które specjalizują się w przemycie i handlu ludźmi. By tak się stało urzędnicy łącznikowi - jak mówi Kudła - muszą być skuteczni w praktyce, a nie jedynie od tzw. „biurowych działań”. 

W rozporządzeniu wymienionych zostało kilkanaście rodzajów informacji, które powinni zbierać urzędnicy łącznikowi ds. imigracji. Zdaniem ekspertów od bezpieczeństwa te najważniejsze dotyczą:

  • istnienia, działalności i sposobów działania organizacji przestępczych biorących udział w przemycie migrantów i handlu ludźmi na szlakach migracyjnych,
  • metod stosowanych w celu podrabiania lub fałszowania dokumentów tożsamości oraz dokumentów podróży,
  • sposobów i środków mających na celu pomoc organom w państwach trzecich w zapobieganiu nielegalnym przepływom migracyjnym mającym źródło na ich terytorium lub przechodzącym przez ich terytorium

Urzędnicy mogą też udzielać pomocy polegającej między innymi na:

  • prawidłowym i rzetelnym ustalaniu tożsamości i narodowości obywateli państw trzecich, dalej jej potwierdzaniu,
  • a także wymianie informacji uzyskanych w trakcie pełnienia obowiązków w ramach sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji i z właściwymi organami państw członkowskich, w tym z organami ścigania, w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnej imigracji, a także zwalczania przemytu migrantów i handlu ludźmi.

Mają też pomagać w reintegracji, ale także odpowiednio readmisji. 

 


Wymiana informacji tak, ale nie ściśle poufnych 

Wymiana informacji ma następować za pomocą tzw. bezpiecznej internetowej platformy wymiany informacji. Korzystać z jej możliwości mają nie tylko urzędnicy łącznikowi, ale i członkowie Rady Sterującej i koordynatorzy sieci – zarówno w zakresie przesyłania i wymieniany określonych informacji jak i danych statystycznych. 

Czytaj: RPO odwołuje się do sądu ws. spotu wyborczego PiS>>

- Co ważne żadne informacje operacyjne organów ścigania o ściśle poufnym charakterze nie są i nie mogą być wymieniane poprzez bezpieczną internetową platformę wymiany informacji - zastrzega Kudła.