Jak podkreślano po posiedzeniu Rady Ministrów, projektowane zmiany są związane z dostosowaniem polskich przepisów do unijnych. A rozporządzenie unijne ma poprawić dostęp użytkowników do cenników opłat za usługi transgranicznych doręczeń paczek oraz zapewnić przejrzystość wykonywania tych usług. Powinno to korzystnie wpłynąć na ceny oferowanych usług.

Z projektu wynika, że sankcje nakładane będą za nieprzekazywanie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej informacji wskazanych w rozporządzeniu oraz publicznych cenników opłat za doręczanie pojedynczych paczek.

Czytaj także: Nadanie pisma na poczcie w UE będzie zrównane w skutkach z nadaniem w Polsce>>
 

Rozporządzenie unijne ma poprawić dostęp użytkowników do cenników opłat za usługi transgranicznych doręczeń paczek oraz zapewnić przejrzystość wykonywania tych usług. Zdaniem autorów projektu powinno to korzystnie wpłynąć na ceny oferowanych usług.

 

Czytaj w LEX: Obowiązki operatorów pocztowych oraz instrumenty przysługujące Prezesowi UKE w zakresie wykrywania i zwalczania praktyk monopolistycznych na rynku pocztowym w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 >

 

- Wysokie ceny za transgraniczne usługi doręczania paczek są uważane za jedną z głównych przeszkód transakcyjnych dla kupujących online i  sprzedawców internetowych. Brak przejrzystości cen zachęca niekiedy operatorów, aby pobierać wysokie opłaty bez wyraźnego związku z rzeczywistymi kosztami. Chodzi o to, aby ułatwić klientom (obywatelom i przedsiębiorcom) porównywanie cen i warunków świadczenia transgranicznych usług doręczania paczek, co może wpłynąć na obniżkę cen tych usług - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Najważniejsze rozwiązania proponowane w ustawie:

  •  Wysokość kary pieniężnej za niedostarczenie prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej wymaganych informacji i dokumentów związanych z transgranicznymi usługami doręczania paczek – nie będzie mogła przekroczyć 2 proc. przychodu z działalności, osiągniętego przez dany podmiot w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary.
  • Operatorzy, którzy nie przekazali dotychczas informacji o swojej działalności, powinni to zrobić do 10 stycznia 2020 r.  Chodzi o operatorów, którzy świadczyli usługi doręczania paczek przed dniem wejścia w życie tej ustawy i przed tym dniem nie przekazali prezesowi UKE wskazanych informacji.
  • Operator rozpoczynający świadczenie usług doręczania paczek powinien przekazać prezesowi UKE informacje o swojej działalności niezwłocznie po dniu rozpoczęcia świadczenia tych usług.

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym:

  • Operatorzy – świadczący usługi doręczania paczek, zatrudniający średnio co najmniej 50 osób zaangażowanych w świadczenie usługi, muszą przekazywać organom regulacyjnym informacje o swojej działalności oraz o oferowanych usługach i warunkach ich świadczenia – w tym m.in. o cenach usług i warunkach składania skarg.
  •  Przedsiębiorcy, którzy zawierają z konsumentami umowy sprzedaży na odległość (obejmujące transgraniczną wysyłkę paczek) muszą – przed zawarciem umowy – udostępnić im informacje o opcjach dostawy transgranicznej i ich cenach oraz o procedurach rozpatrywania skarg.
  • Krajowy organ regulacyjny, w przypadku Polski prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przekazuje Komisji Europejskiej cenniki przedstawione przez operatorów.
  • W przypadku podejrzenia, że opłaty za transgraniczne doręczenie pojedynczej paczki w ramach usługi powszechnej są zawyżone – krajowy organ regulacyjny ocenia, czy opłaty te rzeczywiście nie są nadmiernie wysokie. W przypadku Polski taką oceną zajmuje się UKE. W naszym kraju także prezes UKE jest odpowiedzialny za egzekwowanie obowiązków informacyjnych nałożonych na operatorów oraz stosowanie wobec nich sankcji za uchybienie tym obowiązkom.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 23 listopada 2019 r.