Resort chce też spenalizować zorganizowanie przemytu ludzi przez inną niż polska granicę.  

Pakiet zmian w Kodeksie postępowania karnego i niektórych innych ustaw trafił właśnie do opiniowania. MS uzasadnia, że  projektowana regulacja służy dostosowaniu prawa polskiego do wymagań wynikających z przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych – aktów prawa wtórnego Unii Europejskiej oraz konwencji ONZ.  Dodaje, że zmiany w Kodeksie postępowania karnego, kodeksie karnym wykonawczym oraz ustawie o kuratorach sądowych zmierzają do uściślenia i doprecyzowania obowiązujących przepisów odnoszących się do gwarancji procesowych przysługujących podejrzanym i oskarżonym, którzy nie ukończyli 18 lat.

Zmiany w Kodeksie karnym wymierzone są z kolei w osoby dopuszczające się seksualnego wykorzystywania lub niegodziwego traktowania w celach seksualnych małoletnich.

Czytaj: MS wraca do ustawy o nieletnich - projekt czeka na wpis do rządowego planu>>

Zaostrzenie kary m.in. za pornografię dziecięcą

Ministerstwo proponuje m.in. zaostrzenie kary za produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych przedstawiających wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej. Obecnie grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W projekcie nowelizacji karę podwyższono do trzech lat, bez wskazania kar alternatywnych w postaci grzywny oraz kary ograniczenia wolności. Resort tłumaczy jednak, że nie oznacza to wykluczenia orzekania tych kar w sytuacjach, w których sąd uzna to za stosowne. 
- Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 37a Kk nadal istnieć będzie możliwość orzeczenia grzywny czy kary ograniczenia wolności w odniesieniu do czynów określonych w art. 202 par. 4b Kk, z uwagi na wysokość ustawowego zagrożenia - dodaje. 

Co ważne zgodnie z art. 202 par. 4c, tej samej karze co w art. 4b podlega osoba, która w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego.

 

MS proponuje również penalizację organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy innego państwa, jeżeli obowiązek ścigania takiego czynu wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej. Obecnie karane jest organizowanie innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Grozi za to od 6 miesięcy do lat 8. I taka sama kara jest przewidziana w przypadku granicy innego państwa. 

Czytaj: Tam gdzie Trybunał nie może, tarcza pomoże... wprowadzając zaskarżone przepisy​>>

"Młodociany" w areszcie pod ochroną

Zmieniony ma być też przepis Kodeksu karnego wykonawczego dotyczący rozmieszczenia tymczasowo aresztowanych w aresztach. MS do obecnego art. 212 par. 1 dodaje fragment dotyczący umieszczenia w jednej celi dorosłego z młodocianym lub młodocianymi, którzy nie ukończyli 18 lat. Zgodnie z jego brzmieniem może to nastąpić tylko wówczas gdy nie będzie sprzeczne z dobrem tego młodocianego lub młodocianych.  

Resort powołuje się przy tym na dyrektywę 2016/800 w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym.  Podkreśla, że zgodnie z motywem 50 preambuły „powinna istnieć możliwość przetrzymywania dzieci w areszcie z młodymi osobami dorosłymi, o ile nie jest to sprzeczne z najwyższym dobrem dziecka". A do państw członkowskich należy określenie, jakie osoby są uważane za młode osoby dorosłe zgodnie ze swoimi przepisami i procedurami krajowymi. 

- Przepis art. 212 par. 1 Kkw jako zasadę statuuje osobne przetrzymywanie młodocianych od osób dorosłych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wspólne przetrzymywanie osoby dorosłej podyktowane jest szczególnymi względami wychowawczymi. Brakującym, acz istotnym elementem z puntu widzenia dyrektywy jest – w przepisach kodeksu karnego wykonawczego – dobro dziecka . Z tego względu projektowany art. 212 Kkw, odwołuje się do dobra młodocianych, którzy nie ukończyli 18 lat - uzasadnia resort.