Informację taką resort przedstawił w odpowiedzi na interwencję rzecznika praw obywatelskich, który alarmował, że  takie braki (7 proc. ogółu stanowisk) mają wpływ na przewlekłość rozstrzygania. 

W odpowiedzi dla RPO wystosowanej 27 grudnia 2018 r. wiceminister Łukasz Piebiak poinformował, że według stanu na dzień 30 września 2018 r. w sądach powszechnych wszystkich szczebli występowały wakaty na 710 stanowiskach sędziowskich, 79 asesorskich i 126 referendarskich. 
Z informacji wiceszefa MS wynika, że do 5 września 2018 r. minister opublikował obwieszczenia o 631 wolnych stanowiskach sędziowskich (w sądach rejonowych - 131, w sądach okręgowych - 413, w sądach apelacyjnych 87). Do 11 października 2018 r. do podpisu Ministra Sprawiedliwości trafiły kolejne dwa projekty obwieszczeń dotyczących 20 stanowisk sędziowskich (w sądach rejonowych -4, w sądach okręgowych - 12, w sądach apelacyjnych - 4). - Należy również podkreślić, że informacje o prawie wszystkich zwalnianych stanowiskach sędziowskich są kierowane na bieżąco do publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski - napisał minister Piebiak.

Wakaty obsadzamy, procedury poprawiamy

Zdaniem wiceministra te dane wskazują, że podjęte działania powinny spowodować dostosowanie obsady na stanowiskach sędziowskich do poziomu, jaki jest charakterystyczny dla naturalnego ruchu kadrowego. Jednak zdaniem ministra obsada na stanowiskach orzeczniczych jest tylko jednym z wielu czynników mających wpływ na wyniki pracy sądów. W tym kontekście poinformował, że z inicjatywy ministra sprawiedliwości zostały opracowane projekty zmian w procedurach cywilnej i karnej. Rezultatem ma być skrócenie czasu trwania postępowań przed sądami powszechnymi.

 

Wiceminister poinformował, że projekt nowelizacji ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in.:

  •  odformalizowanie postępowania przed sądem przez selekcję świadków wnioskowanych do przesłuchania na tych, których stawiennictwo i bezpośrednie przesłuchanie jest niezbędne oraz na tych, co do których wystarczające jest ujawnienie protokołów zeznań z postępowania przygotowawczego;
  • odstąpienie od obowiązku osobistego przeprowadzania oględzin i sprowadzania dowodów rzeczowych na salę rozpraw,
  • przeciwdziałanie obstrukcji procesowej przez umożliwienie procedowania pod nieobecność oskarżonego. Przy czym usprawiedliwione niestawiennictwo nie będzie stanowić przeszkody do przeprowadzenia dowodu na rozprawie, zaś oskarżony będzie mógł wystąpić o uzupełniające przeprowadzenie dowodu. Uprawnienie to nie będzie przysługiwało, jeśli okaże się, że jego nieobecność była nieusprawiedliwiona,
  • zmiana treści art. 119 § 1 k.p.k. pozwalająca na ułatwienie kontaktu z autorem pisma procesowego, który oprócz adresu pocztowego będzie zobligowany wskazać również numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej - o ile go posiada, lub złoży oświadczenie o ich nieposiadaniu,
  • skrócenie i odformalizowanie uzasadnień orzeczeń przez zastosowanie formularzy. Zmiana ta doprowadzi do skrócenia czasu sporządzania uzasadnień, ich tekstowej objętości, jak również spowoduje, że uzasadnienia będą bardziej czytelne dla uczestników postępowania,
  • zniesienie obowiązku wskazywania dokumentów, które z mocy prawa, z chwilą zamknięcia przewodu sądowego, będą zaliczone w poczet materiału dowodowego,
  • odstąpienie od ustnego sprawozdania podczas rozprawy odwoławczej w sytuacji, gdy stawili się jedynie uczestnicy postępowania. Sąd będzie mógł, na wniosek lub za zgodą obecnych stron, odstąpić od zreferowania sprawy, natomiast jeśli na rozprawę nikt się nie stawił, sąd będzie mógł w ogóle odstąpić od referowania sprawy.

Czytaj: Reforma postępowania cywilnego idzie do Sejmu>>

Według MS, projekty ustaw o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw zakładają poprawę organizacji postępowania, przeciwdziałanie nadużywaniu prawa procesowego, usprawnienie postępowania dowodowego, zmiany w zakresie uzasadniania wyroków i optymalizację postępowania odwoławczego.

Przewiduje się również wprowadzenie do procedury cywilnej ogłoszeń sądowych w formie elektronicznej, efektywnego postępowania w sprawach gospodarczych oraz usprawnienie innych postępowań odrębnych, a także modyfikację przepisów o kosztach sądowych.

Czytaj: Reforma procedury cywilnej konieczna, byle skuteczna>>