Według przyjętego  12 lutego 2020 r. dokumentu, jest to kolejne działanie rządzących uniemożliwiające sędziom prawidłowe wykonywanie ich służby – wymierzania sprawiedliwości w zgodzie z własnym sumieniem,  w sposób niezawisły, w oparciu wyłącznie o Prawo.   

Czytaj: 
Sejm uchwalił ustawę o dyscyplinarkach dla sędziów>>
Senat odrzucił ustawę o dyscyplinowaniu sędziów>>
Sejm ostatecznie za nowelizacją ustaw sądowych>>

 

To jest ubezwłasnowolnienie sędziów

Jego autorzy stwierdzają, że konsekwencją wejścia w życie tej ustawy (14 lutego 2020 r.) ma być ubezwłasnowolnienie sędziów nie tylko w zakresie ich wystąpień publicznych, lecz także orzeczniczych. - Po raz pierwszy władze ustawodawcza i wykonawcza zakazują sędziom i sądom podejmowania niepożądanych przez rządzących czynności w ramach zwykłego procesu orzekania. Ustawa rozbudowuje sankcje dyscyplinarne wobec sędziów za czynności orzecznicze, w tym za czynności chroniące system prawny przed bezprawnymi naruszeniami innych władz.   Tzw. „ustawa kagańcowa” ma uniemożliwić sędziom prawidłowe stosowania prawa, w zgodzie z zasadami wynikającymi z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. (wydanego w sprawach C-585/18, C-624/18 i C625/18) oraz uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygn. BSA I-4110-1/20, a więc czynności wprost związane z procesem orzekania - czytamy w uchwale.

  


Uczestnicy zebrania wyrazili przekonanie, że prawo uzyskuje swoją legitymację nie tylko poprzez jego uchwalenie przez większość sejmową, podpisanie przez Prezydenta RP i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, lecz także poprzez swoją treść. - Ustawa musi pozostawać w zgodzie z zasadami wyrażonymi w Konstytucji RP, a od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – także z zasadami wyrażonymi w prawie unijnym. Prawo musi być słuszne i sprawiedliwie; musi realizować godziwe cele. Ex iniuria ius non oritur – z bezprawia nie powstaje prawo - stwierdza uchwała. 

Będą wierni sędziowskiemu przyrzeczeniu

Uczestnicy Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie deklarują, że wraz z wejściem w życie tzw. „ustawy kagańcowej”, ponownie zobowiązują się do dochowania wierności składanemu przez nich przyrzeczeniu sędziowskiemu. - Zobowiązujemy się do podporządkowania wyłącznie Prawu, do postępowania zgodnego z zasadami niezależności i niezawisłości. Podstawą naszej służby nigdy nie było, nie może być i nie będzie podporządkowanie woli politycznej – niezależnie od tego, kto będzie taką wolę wyrażał. Każdy z nas zobowiązuje się zatem „służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości – bez względu na ryzyko grożących sankcji - czytamy w uchwale.