Rada dodaje, że jakiekolwiek działania zmierzające do pozbawienia prezydenta prerogatywy do powoływania na stanowiska sędziów są działaniami wprost łamiącymi zasadę ich niezawisłości. Skierowała też wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów pozwalających uznać, że sędzia powołany przez prezydenta na wniosek obecnej KRS jest sędzią nieuprawnionym.

Czytaj: SN: Nowi sędziowie nie mogą orzekać; MS: Sąd Najwyższy nie może o tym decydować>>

 


W czwartek, 23 stycznia, trzy Izby Sądu Najwyższego: Karna, Cywilna i Pracy orzekły, że sędziowie powołani na stanowiska na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa utworzonej na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r. nie są uprawnieni do orzekania. Wskazały równocześnie, że wyroki wydane przez tych sędziów do momentu podjęcia tej uchwały nie mogą być podważane. Z wyjątkiem orzeczeń Izby Dyscyplinarnej SN, które od początku jej istnienia są dotknięte wadą i mogą zostać wzruszone. 

W tej sprawie zwołane został specjalne, nadzwyczajne posiedzenie Krajowe Rady Sądownictwa. Przyjęła stanowisko, zgodnie z którym "sędzia, co do którego nie wydano orzeczenia o złożeniu go z urzędu lub zawieszeniu, nie ma może powstrzymać się od orzekania i wykonywania obowiązków służbowych" 

Czytaj: Szef KRS: Sąd Najwyższy na kolizyjnym kursie>>

KRS wesprze nowych sędziów

W stanowisku wskazano, że KRS jako organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów ma obowiązek "wesprzeć sędziów, których pozycja została zagrożona w sposób przekraczający kompetencje przyznane centralnym organom państwa na mocy konstytucji RP".

Podkreślono, że na mocy konstytucji RP sędziowie od momentu powołania ich przez prezydenta RP są nieusuwalni, co zdaniem KRS wynika jednoznacznie z wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r.

- Jakiekolwiek działania zmierzające do pozbawienia prezydenta RP wskazanej prerogatywy są działaniami wprost łamiącymi zasadę niezawisłości sędziego. Nawet akt rangi ustawy nie może złamać tej konstytucyjnie przyznanej sędziemu gwarancji, tym bardziej nie może to zostać dokonane mocą wyroku, a nawet uchwały sądu - wskazano. 

Nie ma podstaw do zaprzestania orzekania

Rada oświadcza też, że jedynym wyjątkiem jest złożenie sędziego z urzędu lub zawieszenie w urzędowaniu na mocy orzeczenia sądu dyscyplinarnego w sprawie indywidualnej w odniesieniu do konkretnego sędziego, co "przewidział wyraźnie ustawodawca". 

- W związku z tym sędzia, co do którego nie wydano orzeczenia o złożeniu go z urzędu lub zawieszeniu go w urzędowaniu, nie ma uprawnienia do powstrzymywania się od orzekania i wykonywania obowiązków służbowych - wskazano.

Za przyjęciem stanowiska opowiedziało się 14 członków KRS przy jednym głosie przeciwnym.

 

Wniosek do TK

Krajowa Rada Sądownictwa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów pozwalających uznać, że sędzia powołany przez prezydenta na wniosek obecnej KRS jest sędzią nieuprawnionym. 

Jak poinformował członek Rady sędzia Jarosław Dudzicz,  wniosła także o zabezpieczenie jej wniosku poprzez stwierdzenie nieskuteczności czwartkowej uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.

Uchwała dotycząca ponad 500 osób

Jak poinformował Prawo.pl sędzia Leszek Mazur, przewodniczący KRS, uchwała SN dotyczy ponad 500 osób. 

- 300 sędziów zostało już powołanych. Ok. 100 znajduje się w tzw. postępowaniu odwoławczym, czyli zostali pozytywnie zaopiniowani przez KRS, ale z powodu odwołań ich sprawy trafiły do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Kolejnych 100 oczekuje na nominacje - wnioski w ich sprawach już zostały przekazane do prezydenta, bądź będą przekazane - wymienił.