Informację taką trybunał w Luksemburgu przedstawił w związku z tym, że ZUS poinformował o wycofaniu z Sądu Najwyższego zażalenia, na bazie którego SN postanowił skierować pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE i zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o SN, dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia. TSUE poinformowała, że czeka na notyfikację tej decyzji, po czym zakończy sprawę.
Czytaj: ZUS wycofał zażalenie, które wywołało pytania SN do trybunału UE >>

Sąd Najwyższy zadaje pytania

Jednak w Trybunale są jeszcze inne pytania prejudycjalne polskiego Sądu Najwyższego.  SN pyta w nich, czy w przypadku wniesienia do SN pozwu, w którym zarzuca się naruszenie zakazu dyskryminacji ze względu na wiek wobec sędziego tego sądu, SN ma obowiązek odmówić zastosowania przepisów krajowych. Przepisy te bowiem zastrzegają właściwość w sprawie dla komórki organizacyjnej tego sądu, która nie działa ze względu na niepowołanie orzekających w niej sędziów.
SN pyta też TSUE, czy w rozumieniu prawa unijnego utworzona od podstaw Izba Dyscyplinarna SN jest sądem niezależnym i niezawisłym, jeśli sędziowie tej Izby zostali wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, która nie daje rękojmi niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej. W sprawie tej SN wystąpił o zastosowanie trybu przyspieszonego.

Pytają też sądy powszechne

Do Trybunału Sprawiedliwości trafiły też pytania z innych sądów. Sąd Okręgowy w Warszawie wystąpił z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym interpretacji prawa unijnego w zakresie niezależności postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce.
Sędzia tego sądu Igor Tuleya na kanwie sprawy kryminalnej zapytał TSUE, czy prawo unijne należy interpretować w ten sposób, że obowiązek państw członkowskich do ustanowienia środków zaskarżenia niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej sprzeciwia się przepisom "likwidującym gwarancje niezależnego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce”.

Komentarz: ZUS wycofuje sprawę, ale orzeczenia unijnego Trybunału będą >>

Także Sąd Okręgowy w Łodzi pyta m.in. o niezawisłość sędziowską w związku z wprowadzeniem w Polsce systemu dyscyplinarnego wobec sędziów. Skład rozpoznający sprawę w tym sądzie obawia się konsekwencji w razie wydania rozstrzygnięcia niekorzystnego dla Skarbu Państwa. W sprawie miasto Łowicz żąda bowiem od wojewody łódzkiego prawie 2,4 mln złotych z tytułu otrzymania w latach 2005-2015 zbyt niskich zdaniem samorządu dotacji celowych.

Z kolei Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim skierował do TSUE pytanie, czy wprowadzenie zmian przepisów w sprawie postępowań dyscyplinarnych sędziów można uznać za naruszenie prawa europejskiego.

KE skarży ustawę o Sądzie Najwyższym

Niezależnie od pytań polskich sędziów własną skargę na przepisy ustawy o SN zapowiedziała też Komisja Europejska. I domaga się trybu przyspieszonego, a także zawieszenia stosowania przepisów z mocą wsteczną, czyli przywrócenia w SN stanu sprzed wejścia w życie reformy.

Czytaj: KE kieruje skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości >>