To kolejna grupa sędziów, która nie chce być w składach z nowymi sędziami. W czwartek pisaliśmy, że z podobnnym pismo wystąpiło jedenaścioro sędziów z Krakowa. Napisali oświadczenia do prezesa, że odmawiają rozpoznawania spraw w składach z udziałem "nowych" sędziów, powołanych przez prezydenta po przedstawieniu ich kandydatury przez obecną KRS. Żądają przeprowadzenie ponownego losowania składów i dodają, że w przeciwnym razie będą nawet zawieszać postępowania. We wrześniu głośna była m.in. decyzja prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba, który zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego Piotra Gąciarka, który również odmówił orzekania z nowymi sędziami. Wcześniej podobnie skończyła się sprawa sędziego Adama Synakiewicza z Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Czytaj: 
Kolejna przerwa w orzekaniu - sędzia Gąciarek odsunięty za odmowę pracy ze źle powołanym sędzią>>
Sędziowie odmawiają orzekania z nominatami nowej KRS, władza wzmaga represje>>

Podobne pismo do prezesa swojego sądu skierowali sędziowie z Sądu Okręgowego w Olsztynie, Małgorzaty Tomkiewicz i Wiesława Kasprzyka. Odmówili orzekania z sędzią Tomaszem Koszewskim, którego dzień wcześniej, tj. 6 września, prezydent Andrzej Duda powołał na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Wcześniej Koszewski orzekał w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, gdzie był uważany za stronnika prezesa Macieja Nawackiego (członka KRS w nowym składzie). Sędziowie zaznaczali przy tym, że ich oświadczenie nie jest zrzeczeniem się z pełnionego urzędu sędziego.

Powołują się na Trybunał Sprawiedliwości UE

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie powołały się wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r. i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 lipca 2021 r. Jak podkreśliły, stwierdzone zostało w nich naruszenie prawa krajowego w procedurze powoływania sędziów z rekomendacji KRS. - Który to organ po zmianie przepisów ustawą z z 8 grudnia 2017 r. nie posiada wystarczających gwarancji niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej, co narusza konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy - wskazały. 

Wnoszą o wyłączenie ich od losowania do składów 3 i 5 osobowych z sędziami nominowanymi do Sądu Apelacyjnego po rekomendacji obecnej KRS, jak również o zmianę składów w sprawach już wyznaczonych z udziałem tych sędziów. 

- Oświadczamy, że nie będziemy orzekać w składach sądu z udziałem tak powołanych sędziów - dodały.  

Wielu sędziów popiera, tyle że  w ich sądach "nowych" nie ma

Sędziowie, z którymi rozmawiało Prawo.pl podkreślają, że tych którzy mają podobne spojrzenie na powoływanie lub awanse po rekomendacji obecnej KRS jest znacznie więcej. I to - jak mówią - że nie występują z podobnymi pismami, nie oznacza wcale, że godzą się z sytuacją. 

- Wielu sędziów popiera stanowiska tych Sędziów co do charakteru KRS i skutków jej uchwał powołujących nowych sędziów, ale po prostu w ich sądach lub wydziałach nie ma neo-sędziów lub orzekają jednoosobowo, co powoduje, że składanie takich oświadczeń nie ma sensu - mówi jeden z sędziów sądu rejonowego ze Śląska.  

11-stka z Krakowa żąda zmian składów

Także sędziowie z Krakowa w piśmie, które udostępniono Prawo.pl, oświadczają że odmawiają rozpoznawania spraw z udziałem "każdego sędziego, którego kandydatura została przedstawiona Prezydentowi RP przez nową Krajową Radę Sądownictwa powołaną na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r."

Zapowiadają, że przypadku wydania zarządzenia o utworzeniu składu z "nowym" sędzią i nimi, będą żądać jego zmiany z wyłączeniem tych osób.

Czytaj: 11 sędziów z Krakowa odmawia orzekania z "nowymi">>

- W przypadku nieuwzględnienia takiego wniosku będziemy informować strony o konieczności zawieszenia postępowania i stosownie do sytuacji zawieszać takie postępowania bądź składać zdania odrębne, gdyż orzeczenie wydane w składzie z udziałem sędziego powołanego w wyżej opisanych warunkach będzie naruszało m.in. art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do sądu) ze względu na to, że wyda je organ nie będący "niezależnym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą - wskazano w piśmie. 

 

"Iustitia": wyrażamy najwyższy szacunek

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z okazji swojego 31-lecia przyjęło uchwałę, w której m.in. "wyraziło najwyższy szacunek dla wszystkich sędziów, którzy nie bacząc na grożące im represje, stosują wskazane powyżej orzeczenia trybunałów europejskich i sądów krajowych, w szczególności odmawiając orzekania z osobami powołanymi w wadliwej procedurze lub stwierdzając nieważność orzeczeń wydanych przez te osoby. Deklarujemy wszelką dostępną pomoc dla represjonowanych sędziów, także finansową - zapewniono. 

Zaapelowało też w związku z dobiegającą końca kadencją neo-KRS o jak najszybsze podjęcie prac nad nową ustawą o KRS oraz regulacją dotyczącą odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, spełniającą standardy wynikające z Konstytucji RP oraz prawa unijnego.