Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydował o tym po zapoznaniu się z uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i po wysłuchaniu recenzji przygotowanych przez prof. dr. hab. Pawła Grzegorczyka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, popartych uchwałami Senatów tych Uczelni.

Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, przez 30 lat orzekał w Izbie Cywilnej. Jest autorem i redaktorem wielu cenionych publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz prawa o ustroju sądów powszechnych; do grudnia 2015 r. - wieloletnim członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Czytaj: Sędzia Gudowski: Potrzebna nowa procedura cywilna, obecnego kodeksu nie da się poprawić >>

Twórczy wkład do nauki prawa i budowanie autorytetu SN

W uchwale wskazano, że tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego został sędziemu Gudowskiemu nadany w szczególności za:

  • twórczy i oryginalny wkład do nauki prawa i postępowania cywilnego,
  • twórczy wkład w kształtowanie orzecznictwa sądowego, zwłaszcza Sądu Najwyższego,  wyznaczającego kierunki wykładni przepisów prawa dla praktyki sądowej,
  • budowanie autorytetu Sądu Najwyższego i zaufania do wymiaru sprawiedliwości.